بررسی عوامل اجتماعی موثر برگرایش به مصرف مواد مخدر ( مطالعه موردی دانشگاه پیام نور واحد رضوانشهر )

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 سرپرست مرکز آموزش و پژوهش منطقه 10 کشوری(استان گیلان)

2 مدرس جامعه شناسی علمی- کاربردی

3 مدرس علوم اجتماعی(پژوهشگری) دانشگاه پیام نور

4 کارشناسی علوم اجتماعی ( پژوهشگری

چکیده

هدف پژوهش حاضر بررسی گرایش به مصرف مواد مخدر و شناسایی عوامل اجتماعی موثر بر آن در میان دانشجویان دانشگاه پیام نور واحد رضوانشهر می باشد. چهارچوب نظری این پژوهش، از رویکردهای جامعه شناختی اخذ شده است. روش تحقیق، پیمایش بوده و به منظور جمع آوری داده ها از ابزار پرسشنامه استفاده شده است. جامعه آماری این تحقیق را دانشجویان 18 سال به بالا، پیام نور واحد رضوانشهر تشکیل می دهند و حجم نمونه تحقیق 100 نفر بوده است.  تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار          20 spss و بکارگیری آمار توصیفی و استنباطی صورت گرفته است. در این پژوهش گرایش به مصرف مواد مخدر به عنوان متغیر وابسته و احساس تعلق به خانواده، معاشرت با دوستان ناباب، اعتقاد مذهبی، عزت نفس، درآمد و جنسیت به عنوان متغیرهای مستقل در نظر گرفته شده است. یافته ها نشان می دهد که متغیرهای احساس تعلق به خانواده ، اعتقاد مذهبی ، میزان درآمد و جنسیت با گرایش به مصرف مواد مخدر رابطه معنادار دارند. نتایج حاصل از رگرسیون چند متغیره، نشان می دهد که متغیرهای مستقل این پژوهش در مجموع توانسته اند 28% از تغییرات متغیر گرایش به مصرف مواد مخدر را تبیین کنند. در میان متغیره های تحقیق، بیشترین تأثیر را  احساس تعلق به خانواده ( Beta=0/374 ) داشته است

کلیدواژه‌ها

احمدی، حبیب (1384) . جامعهشناسیانحرافات،تهران: نشر سمت.
- باقری، معصومه، نبوی، عبدالحسین، ملتفت، حسین و فاطمه نقی پور ( 1389). بررسی عوامل اجتماعی موثر بر پدیده ی اعتیاد در شهر اهواز، جامعه شناسی کاربردی، سال بیستم یکم، شماره سی هشتم، 119-136.
 - تنهایی، حسین ابوالحسن(1383). در آمدی بر مکاتب و نظریه های جامعه شناسی، گناباد: انتشارات مرندیز.                                                                                                                                     - حاجلی، علی، زکریای، محمدعلی و سوده حجتی کرمانی(1389). نگرش مردم به سوء مصرف مواد مخدر در کشور ، بررسی مسایل اجتماعی ایران، 81- 112.
- حجاریان، احمد و یوسف قنبری (1392). شناسایی و تحلیل مولفه های اجتماعی موثر در گرایش جوانان روستایی به اعتیاد در مناطق روستایی شهرستان اصفهان، فصلنامه اعتیاد پژوهشی سوء مصرف مواد، سال هفتم، شماره بیست و هفتم، 67- 79.
- حسینی نثار، مجید و ابراهیم فیوضات (1390). نظریه های انحرافات اجتماعی، تهران : پژواک.                                     - خادمیان، طلیعه و زهرا قناعتیان (1387). بررسی عوامل اجتماعی موثر بر اعتیاد زنان معتاد به مواد مخدر مراکز بازپروری و کاهش آسیب زنان شهر تهران، پژوهش نامه عوامل اجتماعی ، سال دوم، شماره چهارم، 59-85.                                                                                                 - رادفر، سید امین (1388). مروری عملی بر تعاریف اعتیاد، فصلنامه اعتیاد، سال سوم، 87-90.                                    - راسخ، کرامت اله و طبیه ا... پناه زاده (1391). عوامل اجتماعی تاثیرگذار بر اعتیاد جوانان ( مطالعه موردی حاشیه نشینان شهر شیراز )، فصلنامه مطالعات جامعه شناسی جوانان، سال سوم، شماره هفتم، 25-42.                                                - رجایی، علیرضا و محمد حسین بیاضی (1385). تأثیر یک برنامه پیشگیری از اعتیاد بر عزت نفس، نگرش ، گرایش و آگاهی نوجوانان در سوء مصرف مواد، دانش و پژوهش در روانشناسی، شماره سی ام، 71-86.                                                 - رفیع پور، فرامرز (1378). آنومی یا آشفتگی اجتماعی، پژوهشی درزمینه پتانسیل آنومی در شهر تهران، تهران: انتشارات سروش.                                                                                                                                                 - رئیس دانا، فرامرز (1381) . بازار مواد مخدر در ایران . مجله جامعه شناسی ایران ، سال چهارم ، شماره 2.                                                                                                                                  - ریتزر، جورج (1384). نظریه جامعه شناسی در دوران معاصر، ترجمه محسن ثلاثی، تهران: انتشارات علمی.                                                                                                                                  - ستوده، هدایت ا... ( 1385). آسیب های اجتماعی، تهران: انتشارات آوای نور.                                                          - صادقی اهری، سعید (1382) . بررسی علل بازگشت مجدد به اعتیاد در بیماران مراجعه کننده به مراکز ترک اعتیاد وابسته به بهزیستی،  فصل نامه اعتیاد پژوهی، سال اول، شماره2.                                                                                   - صدیق سروستانی،رحمت الله (1383). آسیب شناسی اجتماعی، تهران : انتشارات آن.                                              - عصاریان، فاطمه، امیدی، ال... و حسین اکبری ( 1383). بررسی ویژگی های روانشناختی و شخصیتی جوانان وابسته به مواد مخدر افیونی در شهر کاشان، فصلنامه علمی- پژوهشی فیض، شماره بیست نهم، 37- 42.                                                - علیوردی نیا، اکبر ( 1387). تبیین عوامل اجتماعی موثر بر نگرش جانبازان نسبت به مواد مخدر  ( مطالعه موردی استان مازندران )، طب نظامی، شماره دهم، 217-228.                                                                                               - گیدنز،آنتونی (1389). جامعهشناسی؛ ترجمه حسن چاوشیان، تهران : نشر نی.                                                     - محمدی، امین، پورقاز، عبدالوهاب و مائده سادات رقیب (1392). ساخت و اعتباریابی مقیاس علل گرایش به سوء مصرف مواد مخدر در جوانان ( مطالعه موردی استان خراسان رضوی ) فصلنامه اعتیاد پژوهشی سوء مصرف مواد، سال هفتم، شماره بیست و ششم، 73- 93.                                                                                                                            - مظفر، حسین، ذکریایی، منیژه و مریم ثابتی (1388). آنومی فرهنگی و اعتیاد به مواد مخدر در بین جوانان 28-13 ساله شهر تهران، پژوهش نامه علوم اجتماعی، سال سوم، شماره چهارم، 33- 54.                                                                   - ممتاز، فریده (1381). انحرافات اجتماعی، نظریه ها و دیدگاه ها، تهران : شرکت سهامی انتشار.                                  - ممتازی، سعید (1385). خانواده و اعتیاد، تهران : انتشارات مهدیس.                                                                    - میری آشتیانی، الهام(1384). جامعه شناسی اعتیاد در ایران امروز، تهران: نشر مهاجر.
- نوابخش، مهرداد و مریم ثابتی (1378). میزان تأثیر خشونت والدین بر گرایش فرزندان به اعتیاد،  فصل نامه علمی- پژوهشی پژوهشنامه علوم اجتماعی، سال دوم ،شماره 4.
-Brissing, P., Farrow. JA (1990) a new look at gender difference in drinking and driving in flunkies experiences and attitudes among new among new adolescent drivers. Health Education & Behavior , Vol. 17, No.
 
Johnston, L. D., O'Malley , P. M., Bachman, J. G., & Schulenburg, J. E. (2006). Monitoring the  Future national survey results on drug use, 1975-2005. Volume I: Secondary school students (NIH Publication No. 06-5883). Bethesda, MD: National Institute on Drug Abuse, 684.
 
- Levine, Harry G, (1979) The Discovery of Addiction: Changing Conceptions of Habitual Drunkenness in America. Journal of Studies on Alcohol . 15 : 493- 506.
 
- Mc Kim (1997), Drug and Alcohol Studies of Medicine, North Carolina:University of North Carolina
 
- Orford, J.(1994). Empowering family and friends .Drug and Alcohol Review,No.13.
 
- Maithya W, R. (2009). Drug Abuse in Secondary Schools in Kenya: Developing a Program for Prevention and Intervention, Ph.D unpublished dissertation,University of South Africa.
 
- Miller, T. R., Lesting. D.C. & Smith, G. S. (2001). Injury risk among medically identified alcohol and drug abuser, Alcoholism: clinical and Experimental Research, 25(1), 54-59.
 
 - Peter, N. & Alicia, D. (2010). Extent and Influence of Recreational Drug Use on Men and Women Aged 15 Years and Older in South Africa. African Journal ofDrug & Alcohol Studies, 9(1), 33-48.