پیش بینی گرایش به اعتیاد دانش آموزان دختر مقطع متوسطه دوم شهر تهران براساس شفقت به خود، سرسختی روان شناختی و هوش معنوی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی - دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات تهران - ایران

2 دکتری روانشناسی - دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات تهران –ایران

چکیده

چکیده
این پژوهش با هدف پیش بینی گرایش به اعتیاد در دانش آموزان دختر مقطع متوسطه دوم شهر تهران براساس شفقت به خود، سرسختی روان شناختی و هوش معنوی انجام شد. پژوهش توصیفی و از نوع همبستگی بود. جامعه آماری پژوهش شامل تمامی دانش آموزان دختر مشغول به تحصیل در سال 97-1396 شهر تهران در مقطع متوسطه دوم بود. با روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای چندمرحله ای نمونه ای به حجم 350 نفر انتخاب شدند. ابزارهای پژوهش شامل پرسشنامه شفقت به خود، پرسشنامه سرسختی روان شناختی، پرسشنامه هوش معنوی و پرسشنامه گرایش به اعتیاد بود. داده های پژوهش با روش های آمار توصیفی، ضریب همبستگی و رگرسیون تحلیل شد. نتایج نشان داد که بین شفقت به خود و هر یک از ابعاد آن (مهربانی با خود، خودداوری، انسانیت عمومی، انزوا، ذهن آگاهی و همدردی بیش از حد) با گرایش به اعتیاد رابطه معنی داری وجود دارد (05/0>P). همچنین، نتایج نشان داد که بین هوش معنوی با گرایش به اعتیاد و سرسختی روان شناختی و ابعاد آن شامل مبارزه جویی، کنترل و تعهد با گرایش به اعتیاد رابطه معنی داری وجود دارد (05/0>P). نتایج تحلیل رگرسیون نیز نشان داد که متغیرهای پیش بین (شفقت به خود، سرسختی روان شناختی و هوش معنوی) توانسته اند به طور همزمان 41/0 درصد از واریانس گرایش به اعتیاد را تبیین نمایند.

کلیدواژه‌ها

بهادری خسروشاهی، جعفر.، خانجانی، زینب.(1392). ارتباط راهبردهای مقابله ای و خودکارآمدی با گرایش به سوءمصرف مواد در دانشجویان. مجله دانش و پژوهش در روان شناسی کاربردی. 14(3): 80- 90.
گل محمدیان، م.، فرحبخش، ک.، و اسمعیلی، م. (1392). اثربخشی آموزش هوش اخلاقی، معنوی و فرهنگی بر ناسازگاری زناشویی زنان. فصلنامه مشاوره و روان درمانی خانواده. 3(2):232-210.
زمانی، س. ن.، بحرینیان، س. ع.، اشرفی، س.، و مقتدری، ش. (1394). اثربخشی هوش معنوی بر کیفیت زندگی و بهزیستی روان شناختی سالمندان. فصلنامه پرستاری سالمندان. 1(4):94-83.
حبیبی، فاطمه.، صفرزاده، سحر.(1396). پیش بینی استرس شغلی براساس راهبردهای مقابله ای، هوش معنوی و تاب آوری در کارکنان مبتلا به درد های مزمن شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب. مجله دانش و پژوهش در روان شناسی کاربردی. 18(2): 76- 85.
ساندرسون، کاترین. ای. (1394). روان شناسی سلامت. ترجمه فرهاد جمهری و همکاران. تهران: انتشارات ساد. (انتشار اثر به زبان اصلی، 2013).
سارافینو، ا. پ. (1394). روان شناسی سلامت. ترجمه الله میرزایی و همکاران. تهران. انتشارات رشد.
هالجین، ریچارد. پی.، و ویتبورن، سوزان. (1395). آسیب شناسی روانی (جلد دوم). ترجمه یحیی سید محمدی. تهران: انتشارات روان.
 
Cotton, S. Larkin, E. Hoopes, A. Cromer, B.A. & Rosenthal, S.L. (2005). The impact of adolescent spirituality on depressive symptoms and health risk behaviors. Journal of adolescent health, 36: 520-540.
Chang FC, Chiu CH, Miao NF, Chen PH, Lee CM. (2015). The relationship between parental mediation and Internet addiction among adolescents, and the association with cyberbullying and depression. Compr Psychiatry. 57(34):21-8.
DiClemente CC. (2013). Paths through addiction and recovery: the impact of spirituality and religion. Subst Use Misuse. 48(12):1260-1.
Engel JH, Jackson R, Akobundu U, Wait C, Sahyoun N. (2011). Hardiness, depression, and emotional well-being and their association with appetite in older adults. J Am Geriatr Soc. 59(3):482-7.
Gerber Z, Tolmacz R & Doron Y. (2015). Self-compassion and forms of concern for others. Personality and Individual Differences. 86(10):394-400.
Homan KJ. (2014). A mediation model linking attachment to God, self-compassion, and mental health. Mental Health, Religion & Culture. 17(10):977-89.
Johnson B. (2012). A developmental model of addictions, and its relationship to the twelve step program of alcoholics anonymous. Journal of Substance Abuse Treatment. 10(1):23-34.
Matzka M. (2015). Psychological hardiness - focus on resilience in nursing science. Pflege. 28(2):123.
Neff KD. (2003). Development and validation of a scale to measure self-compassion. Self-Identity. 2:223-50.
Neff KD, Kirkpatrick KL & Rude SS. (2007). Selfcompassion and adaptive psychological functioning. J Res Pers. 41:139-154.
Neff KD. (2009). The role of self-compassion in development: A healthier way to relate to one self. Hum Dev. 52(4):211-214.
Nasel, D.D. (2004). Spiritual Orientation in Relation to Spiritual Intelligence: A consideration of traditional Christianity and New Age/individualistic spirituality; Unpublished thesis. Australia: The University of South Australia.
Raab K. (2014). Mindfulness, self-compassion, and empathy among health care professionals: a review of the literature. J Health Care Chaplain. 20(3):95-108.
Raeisei A, Sarani H, Arbabisarjou A& Mojahed A. (2015). The most common reasons and incentives of tendency to addiction in prisons and rehabilitation centres of Zahedan (Iran). Glob J Health Sci. 7(4):329-34.
Yang L, Sun L, Zhang Z, Sun Y, Wu H, Ye D. (2014). Internet addiction, adolescent depression, and the mediating role of life events: finding from a sample of Chinese adolescents. Int J Psychol. 49(5):342-7.
Yeung, WJ & Chan, Y. (2007). The positive effects of religiousness on mental health in psysically vulnerable populations: A review on recent empirical studies and related theories. Journal of Psychosocial Rehabilitation. 11(2):33-52.
Veughan, F. (2003). What is spiritual intelligence? Journal of humanistic psychology. 42 (2):16-33.
Van Wel JH, Rosiers JF& Van Hal G. (2016). Changes in drug use among belgian higher education students: a comparison between 2005, 2009, and 2013. Subst Use Misuse. 51(9):1232-8.
Wren A, Tamara J, Wright M, Goetz M, Leary M & Farad AM. (2012). Self-Compassion in Patients With Persistent Musculoskeletal Pain: Relationship of Self-Compassion to Adjustment to Persistent Pain. Journal of Pain and Symptom Management. 43(4):759-770.