تاثیر برخورد با خرده فروشان مواد مخدر بر پیشگیری از جرایم مرتبط (مورد مطالعه شهرستان بجنورد 1395)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

کارشناس ارشد مدیریت پیشگیری از جرم پل مب مخ خ شمالی

چکیده

          جرم مواد مخدر از جرایم سازمان یافته و پیچیده محسوب می شود که می تواند موجب وقوع جرایم دیگر گردد. در صورتی که با جرم مذکور مقابله شود انتظار بر آن است که از وقوع جرایم مرتبط پیشگیری گردد. هدف اصلی این تحقیق تعیین میزان تاثیر برخورد با خرده فروشان مواد مخدر بر پیشگیری از وقوع جرایم مرتبط در شهرستان بجنورد در قلمرو زمانی سال 1395 می باشد. روش تحقیق مورد استفاده در این پژوهش از نظر نوع توصیفی- پیمایشی است و از نظر هدف کاربردی است. جامعه آماری این پژوهش تعداد 200 نفر شامل کلیه قضات دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان بجنورد به تعداد20 نفر و پرسنل نیروی انتظامی بجنورد رسته انتظامی و آگاهی شاغل در کلانتری ها و پلیس مبارزه با مواد مخدر به تعداد180 نفر بوده  و بر اساس فرمول کوکران حجم نمونه به تعداد 131 نفر می باشد. در این تحقیق با استفاده از نرم افزار spss ابتدا یافته های توصیفی استخراج و به منظور سنجش اولویت های هر یک از عوامل از آزمون فریدمن استفاده شده و برای آزمون فرضیه ها از آزمون T استفاده گردید. برخوردهای انتظامی مورد مطالعه در این تحقیق شامل گشت محسوس و نامحسوس و استقرار پلیس، دستگیری توزیع کنندگان و قاچاقچیان مواد مخدر و برخوردهای قضایی مورد مطالعه در این تحقیق شامل جرم انگاری اعتیاد، صدور حداکثر مجازات قانونی، جزای نقدی، مجازات تبعید و مجازات حبس می باشد. فرضیه محقق در این پژوهش، «برخورد با خرده فروشان مواد مخدر(انتظامی و قضایی) بر پیشگیری از جرایم مرتبط با مواد مخدر تاثیر معناداری دارد» می باشد که یافته ها حاکیست عوامل دوگانه عدالت کیفری (انتظامی و قضایی) در برخورد با خرده فروشان مواد مخدر بر پیشگیری از جرایم مرتبط(خریدوفروش مواد مخدر، سرقت های خرد و فحشا) در حد زیادی موثر می باشند.

کلیدواژه‌ها

 • منابع فارسی

  • آقابابایی، داوود. (1394). عملیات پنهان مبارزه با موادمخدر: ساختار گروهها، برتری اطلاعاتی، مدل های عملیات. (چاپ اول). تهران: نشر هنر امروز.
  • اسماعیلی، امید. (1394). تحلیل جغرافیای جرم خرده فروشی مواد مخدر طبیعی و صنعتی(مورد مطالعه: محدوده پایگاه سوم پلیس مبارزه با مواد مخدر فاتب سال 1392). پایان نامه کارشناسی ارشد، معاونت پژوهش دانشگاه علوم انتظامی.
  • پیشگاهی فرد، زهرا و همکاران. (1390). تحلیل جغرافیایی کانون های جرم خیز جرائم مواد مخدر در شهر کرمانشاه. مجله مطالعات و پژوهش های شهری و منطقه ای، سال سوم، شماره یازده.
  • حدادزاده نیری، محمدرضا. (1387). سیاست جنایی ایران در قبال بزه دیدگان جرایم جنسی به عنف. پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق کیفری و جرم شناسی، دانشکده علوم قضایی.
  • ساکی، محمدرضا. (1390). مواد مخدر و روانگردان از دیدگاه علوم جنائی و حقوق بین المللی. تهران: انتشارات جنگل.
  • غنجی، علی. (1386). کلیات مواد مخدر. تهران: معاونت آموزش ناجا.
  • کاظمی، احمد. (1394). شناسایی عوامل موثر در مقابله با خرده فروشی مواد مخدر و روان گردان ها در شهر تهران. پایان نامه کارشناسی ارشد، معاونت پژوهش دانشگاه علوم انتظامی.
  • کریمی، شقایق و عباسی نیا، سعید. (۱۳۹۴). بررسی توزیع خرده فروشی مواد مخدر در شهر اهواز. شیراز: کنفرانس جهانی افق های نوین در علوم انسانی، آینده پژوهی و توانمند سازی.
  • مداح، مجید و خیرخواهان، ابراهیم. (1393). بررسی عوامل موثر بر ارتکاب جرم در بین مجرمان سرقت و مواد مخدر. فصلنامه پژوهش های اطلاعاتی و جنایی، سال نهم، شماره چهارم.
  • همرسلی، ریچارد. (1393). مواد مخدر و جرم، ترجمه علی رضا علیزاده، (چاپ اول). انتشارات مجد.

  منابع انگلیسی

  • Gizzi, M. C. and Gerkin, P. (2010), Methamphetamine Use and Criminal Behavior, International Journal of Offender Therapy and Comparative Criminology.
  • Makkai, T, Fitzgerald, J, Doak, P. (2000), Drug Misuse among Police Detainees, Contemporary Issues in Crime and Justice, No.49, Sydney: NSW Bureau of Crime Statistics and Research.
  • Sommers, I, Baskin, D, Sommers, A. (2007), Methamphetamine Use among Young Adults: Health and Social Consequences, Addictive Behaviors.