مواد مخدر و مسئله تطهیر پول (پولشویی)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

نویسنده مسئول

چکیده

سه‌ دهه اقدام علیه مواد مخدر در کشور و با وجود هزینه‌های مادی و معنوی فراوان نتوانسته نتایح مطلوبی داشته باشد. پولشویی یکی از دلایل این امر است. پولشویی عمل بعد از کسب درآمد از منابع نامشروع است وجرم مضاعفی است بعد از فعالیت نامشروع و در ابتدا جرمی برای تحصیل درآمد از منابع نامشروع حاصل از قاچاق مواد مخدر، رشوه، اختطاف و غیره می باشد. پولشویی مفهومی است که طی دو دهه گذشته، توجه بسیاری از صاحبنظران را به خود جلب کرده و جایگاه خود را به مثابه یکی از موضوعات مهم در ادبیات حقوقی و اقتصادی باز کرده است. همان گونه که از این واژه استنباط می‌شود، پول کثیفی وجود دارد و طی فرایندی تطهیر می‌شود. منظور از پول کثیف در ادبیات پولشویی، عوایدی است که از فعالیت مجرمانه حاصل می­شود. مجرمان به منظور جلوگیری از شناسایی نوع و شیوه فعالیتشان توسط مجریان قانون، با انجام فعالیت­هایی که ممکن است توسط خودشان یا افراد دیگر انجام ‌گیرد، منشأ پول­های آلوده را تا حد ممکن مخفی می‌کنند. آن­چه مسلم است چنین فعالیت­هایی باعث بروز لطمات جبران‌ ناپذیری به اقتصاد کشور خواهد شد و چنین لطماتی دولت را ملزم می‌کند که با این پدیده مقابله کند. در این پژوهش به مفهوم پولشویی و سپس نحوه مبارزه با آن با تشریح مدل واکر پرداخته شده که نتیجه نشان می دهد در ایران هر چند برخی مخالف قانون پول شویی هستند و معتقدند که با وجود اصل 49 ق . ا . نیازی به قانون پول شویی نیست و در ضمن با نظام پولی مالی ایران همخوانی ندارد ولی باید گفت که کشور ما هم به توجه به این که در معرض ارتکاب رفتارهای مجرمانه ای نظیر خرید و فروش مواد مخدر قاچاق کالا و جرایم دیگر می باشد.

کلیدواژه‌ها

1) حسین میرمحمد صادقی، حقوق جزای بین الملل، نشر میزان، چاپ اول، 1377.
2) ناصر پرتوی، منبع: WWW.hamafekri.org/dbase
3) ر . ک: همان; میرمحمدصادقی، پیشین، ص 343 - 341; الهام عبیری، وسعت پول شویی تابع وسعت فساد اقتصادی است (گزارش)، روزنامه آسیا، مورخه 27/9/1381; سهیل ایلدری، پول شویی و تجارت الکترونیکی (ترجمه)، فصلنامه بانک صادرات، ش 21 .
4) صادق سلیمی، تطهیر پول در اسناد بین المللی و لایحه پول شویی، مجله تخصصی دانشگاه علوم اسلامی رضوی، ش 6، 1381، ص 134 .
5) حسین حشمتی، شرایط اسلامی مبادله مانعی بالقوه در مقابل پول شویی، فصلنامه بانک صادرات، ش 21 .
6) رضا پرویزی، معاهده پالرمو علیه جرایم سازمان یافته فراملی، مجله امنیت، 18/17/1379 و ر . ک: WWW.untreaty.un. org
7) علی حسن زاده، بهنام مرادی، تطهیر پول و نظام مالی بین المللی، سایت بانک رفاه .
8) ر . ک: روزنامه آسیا، مورخه 27/9/1381 . (وسعت پول شویی، تابع وسعت فشار اقتصادی است)
9) ر . ک: حسین حشمتی، عزم جدی برای قطع ریشه های نامرئی در لایحه های اقتصاد (سرمقاله)، فصلنامه بانک صادرات ایران، ش 21 .
10) عبدالرضا ملک، دستورالعمل اتحادیه بین المللی مبارزه با پول شویی، مجله بانک و اقتصاد، ش 26 .
11) عبدالعلی نظافتیان، پول شویی (WWW.sharp.iran-bim.com)
12) روزنامه آسیا مورخه 27/9/1381 .
13)مجموعه سخنرانی ها و مقالات همایش بین المللی مبارزه با پولشویی در ایران- خرداد 1381،شیراز
1-financial action task force on money laundering
2-WWW.ofcd.org/fatf
3-WWW.hamefekri.org
4-global program against money laundering.