تحلیل جغرافیایی جرم خرده فروشی مواد مخدر و روانگردان (مورد مطالعه: پایگاه ششم پلیس مبارزه با مواد مخدر تهران بزرگ )

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 همکار

2 نویسنده مسئول

چکیده

پایگاه ششم پلیس مبارزه با مواد مخدر فاتب در مناطق جنوبی و شرق تهران و منطبق با شهرداری منطقه 14 و 15 واقع شده است. یکی از معضلات و مشکلاتی اصلی در محدوده این پایگاه، خرده فروشی مواد مخدر (طبیعی و صنعتی) و روانگردان است که مشکلات زیادی برای ساکنین این منطقه ایجاد نموده است. قلمرو مکانی این پژوهش، محدوده پایگاه ششم پلیس مبارزه با مواد مخدر تهران بزرگ می باشد. تحقیق حاضر که از نوع کاربردی است با ترکیبی از روش­های توصیفی و تحلیلی انجام گرفته و برای شناسایی و درک الگوهای مکانی بزه­کاری در سطح شهر، از مدل‌های آماری گرافیک مبنا در محیط سامانه اطلاعات جغرافیاییGIS استفاده شده است. برای تحلیل الگوی فضایی از آزمون های مرکز متوسط[1] و بیضی انحراف معیار[2] و روش تخمین تراکم کرنل[3] استفاده شده است. در این ارتباط، داده‌های مربوط به جرایم مواد مخدر در محدوده قانونی پایگاه ششم پلیس مبارزه با مواد مخدر تهران بزرگ، در نظر گرفته شد. سوال اصلی این پژوهش این است که پارامترهای موثر بر جغرافیای جرم خرده فروشی مواد مخدر (طبیعی و صنعتی) و روانگردان در محدوده پایگاه ششم پلیس مبارزه با مواد مخدر فاتب در سال 1394 کدامند ؟ نحوه تاثیر آن­ها چگونه است؟ تا با تبیین و شناسایی محدوده و جغرافیای این جرم در محدوده پایگاه و تعیین مهمترین پهنه بندی هایی که این جرم در آن اتفاق می افتد، نسبت به کنترل و کاهش این جرم اقدام گردد. از این­رو بر اساس یافته های پژوهش و نتایج تحلیل به روش مرکز متوسط، مرکز متوسط کل جرایم وقوع یافته در محدوده پایگاه ششم پلیس فاتب، تا حدود بسیار زیادی بر مرکز جغرافیایی نیمه شمالی منطقه منطبق است. 

کلیدواژه‌ها

پیشگاهی فرد زهرا, کلانتری محسن, پرهیز فریاد, حق پناه احسان، 1390، تحلیل جغرافیایی کانون های جرم خیز جرایم مرتبط با مواد مخدر در شهرکرمانشاه، مطالعات و پژوهش های شهری منطقه ای :   زمستان 1390 , دوره  3 , شماره  11 ; از صفحه 75 تا صفحه 96 .
کریمی, شقایق و سعید عباسی نیا، ۱۳۹۴، بررسی توزیع خرده فروشی مواد مخدر در شهر اهواز (از دیدگاه جرم شناختی)، کنفرانس جهانی افق های نوین در علوم انسانی، آینده پژوهی و توانمند سازی، شیراز، گروه پژوهش شرکت ایده بازار صنعت سبز.
کلانتری، محسن، محمد قصری،محمدکاظم جباری،سمیه قزلباش،  بررسی جغرافیایی جرایم در بخش مرکزی شهرها مورد مطالعه: بزه قاچاق و سوء مصرف مواد مخدر در بخش مرکزی شهر تهران فصلنامه تحقیقات جغرافیایی، سال 28 ، شماره دوم، تابستان 1392 ، شماره پیاپی 109.
محمودی جانکی فیروز, وحیددستجردی فاطمه, بارانی محمد، 1392، تاثیر مجاورت محل سکونت بر انتخاب مکان جرم (مطالعه موردی جرم سرقت در شهر تهران)، انتظام اجتماعی :   تابستان 1392 , دوره  5 , شماره  2 ; از صفحه 69 تا صفحه 89 .
مداح، مجید، ابراهیم خیرخواهان، 1393، بررسی عوامل مؤثر بر ارتکاب جرم در بین مجرمان سرقت و موادمخدر، فصلنامة پژوهش های اطلاعاتی و جنایی، سال نهم، شمارة چهارم.
Bartholomew O. Eke, Onyewuchi Chinedu Nkwachukwu, 2015, Developing a Crime Mapping GIS System For Law Enforcement: A Case Study of Owerri Metropolis, Nigeria.
Chastain, Bryan & Fang Qiu & Alex R. Piquero, Crime Theory Evaluation Using Simulation Models Newman,O.,Defensible Space:Crime Prevention through Urban Design.New York:Macmillan,1973 of Residential Burglary, Southern Criminal Justice Association 2016.
Corso, A.J., Leroy, G., Alsusdais, A. (2015). Toward Predictive Crime Analysis via Social Media, Big Data, and GIS Spatial, Correlation. In iConference 2015 Proceedings.
Nwaogu, Chukwudi, Torti Ole, Vilém Pechanec, 2016. Land-Use and Crime Relationships in Sub-Sahara Africa: A Spatio-Temporal Assessment Using GIS in Apapa Council Area, Nigeria, 2016, Human Journals Research Article, November Vol.:5, Issue:1.
Oyenike, A F., Odedare, K. O., Olajoke, A., & Olateju, I. J. (2016). Gis Application in Spatial Analysis of Crime in a Developing Nation: A Case of Ogbomoso, Nigeria. Advances in Social Sciences Research Journal, 3(7) 53-78.