شیوه های مبارزه با قاچاق مواد مخدر در محورهای مواصلاتی به تهران سال93

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 نویسنده مسئول

2 همکار

چکیده

مبارزه با مواد مخدر یکی از وظایف اصلی نیروی انتظامی است. با توجه به عدم تحقیق جامع بررسی شیوه های قاچاق مواد مخدر در محورهای مواصلاتی به شهر تهران، پرجمعیت ترین شهر و پایتخت کشور و روشهای مبارزه با آن از سه طریق جاده ای، هوایی و ریلی به این موضوع پرداخته شد.
هدف از تحقیق فوق بررسی علمی شیوه های قاچاق و راه­های مقابله با آن و بهره مندی نیروی انتظامی به خصوص پلیس مبارزه با مواد مخدر تهران بزرگ و سایر یگان های پلیس از نتایج علمی آن، همچنین ارائه این دستاوردها به دستگاه های تقنینی، قضایی و اجرایی برای استفاده از نتایج این دستاوردها در حوزه مأموریتی خود می باشد. روش این تحقیق، اسنادی می باشد. با مراجعه به مراکز یگانهای پلیس مبارزه با مواد مخدر تهران بزرگ، پلیس فرودگاه و راه آهن از پرونده های کشف مواد مخدر در سال 1393 شهر تهران - مجموعا 45219 فقره پرونده - حجم نمونه براساس فرمول کوکران - 350 پرونده نسبت به کل پرونده ها - به روش تصادفی ساده انتخاب گردید. بر اساس نتایج تحقیق مشخص گردید که شیوه انتظامی (استقرار ایست و بازرسی های ثابت و مقطعی) مهمترین شیوه مبارزه با قاچاق مواد مخدر به شهر تهران با بیش از نصف کشفیات است. قسمت اعظم کشفیات از طریق جاده مربوط به خودروهای عبوری سواری بوده است و طیف میانسال (محدوده سنی 29 تا 50 سال) بیشترین آمار دستگیر شدگان را دارا هستند. بیشترین کشفیات در نیمه دوم روز و در حوالی ساعت 17 در فصل تابستان و کمترین آن در فصل زمستان روی داده است. شیوه اطلاعاتی به کمک مردم و مخبرین جایگاه بعدی پس از شیوه انتظامی و در حدود یک سوم کشفیات را داراست.

کلیدواژه‌ها

1-    آبادینسکی، هوارد(1384)مواد مخدر نگاهی اجمالی(ترجمه.جلیل کریمی، مهدی دهقانی کاظمی، محمدعلی زکریایی و علی قراخانی)تهران: جامعه و فرهنگ.
2- آقا گل زاده، غلامحسین(1389)بررسی میزان کارآیی و اثر بخشی پاسگاههای ایست و بازرسی مبادی ورودی شرق کشور در مبارزه با مواد مخدر. تهران: انتشارات پلیس مبارزه با موادمخدر ناجا، دفتر تحقیقات کاربردی.
3- احتشامی، علی (1385)کلیات وطبفه بندی مواد مخدر، تهران: دانشکاه علوم انتظامی معاونت آموزش.
4- اسعدی، سیدحسن(1382)پژوهشی بنیادی درباره مواد مخدر، ناشر، مؤلف.
5- باصری، علی اکبر(1386)سیاست جنایی داخلی وبین المللی مواد مخدر-تهران،انتشارات خرسندی
6-حافظ نیا، محمدرضا(1381) مقدمه ای بر روش تحقیق درعلوم انسانی،تهران: سمت.
7- سی میلر،دلبرت (1387)راهنمای سنجش و تحقیقات اجتماعی(چاپ سوم،ترجمه هوشنگ نایبی)تهران: نشر نی.
8- غنچی، علی (1373) آشنایی با انواع مواد مخدر روانگردان، اداره کل مبارزه با مواد مخدر ناجا.
9- غنجی، علی(1379) فرهنگ آموزش مبارزه با مواد مخدر،تهران:انتشارات معاونت آموزش ناجا.
10- غنجی، علی (1386)کلیات مواد مخدر،انتشارات معاونت آموزش ناجا
11- غنجی، علی (1386)بازرسی وآشنایی با شگردهای جاسازی، ناشر:معاونت آموزش پلیس مبارزه با مواد مخدر، نوبت چاپ دوم.
12- مرتضوی، علی (1382)قاچاق بین المللی مواد مخدر و حقوق بین الملل، پژوهشکده ملّی مطالعات مواد مخدر ایران:تهران،دبیرخانه ستاد مبارزه با مواد مخدر.
13- محمد نسل، غلامرضا(1387)پلیس و سیاست پیشگیری از جرم.تهران: دفتر تحقیقات کاربردی پلیس پیشگیری ناجا.
14- محمودی جانکی، فیروز و آقایی، سارا(1387،تابستان) بررسی نظریه بازدارندگی مجازات،مجله حقوق، دوره 38،شماره2،ص 39.
15- مرکز آمار ایران(1391)گزیده نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن. تهران:معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور.
16- موردینی نژاد، مسعود(1391)قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدردر نظام حقوقی کنونی ایران، تهران: انتشارات شرکت نشر بهینه فراگیر.
17- نوروزی، بهرام(1390)مطالعه موردی اقدامات انتظامی 23-،100، تهران:معاونت تربیت وآموزش ناجا.
 
 
ب- انگلیسی:
ستاد مبارزه با موادمخدر ( 1390 ). طبقه بندی مواداعتیاد آور. در ستادمبارزه با مواد مخدر. دایره المعارف اعتیاد.
http://www.dchq.ir/html/index.php?module=htmlpages&func=display&pid=
 
28 خرداد، سه شنبه). زندانیان مواد مخدر 48 درصد زندانیان کشور را، ستاد مبارزه با موادمخدر ( 1387بازیابی از 61
 
http://www.dchq.ir/html/modules.php?op=modload&name=News&file=
تعریف دقیق قاچاق سازمان یافته وقاچاقچی حرفه ای (1390،7دی)                http://www.alef.ir/vdcauin6m49nei1.k5k4.html?136625                        
ج: منابع اینترنتی.
            www.Tehran.ir
www.police.ir
www.Amar.Tr.ir
www.Unodc.org