مقایسه کاربرد دو داروی کابرگولین و بوسرلین برای ایجاد فحلی در سگ‌های نژاد مالینویز فاز آنستروس سیکل جنسی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 نویسنده مسئول

2 همکار

چکیده

پروتکل‌های مختلفی برای القای استروس وجود دارد اما میزان موفقیت هر یک از این پروتکل‌ها بسیار متفاوت است. در مطالعه ما از داروی کابرگولین به عنوان آگونیست دوپامین و از بوسرلین ( که در تحقیقات گذشته به آن کمتر توجه شده بود) به عنوان آگونیست GnRH استفاده نموده ایم. 12 قلاده سگ ماده‌ی بالغ و سالم نژاد مالینویز به سه گروه درمانی تقسیم شدند که عبارتند از گروه یک شامل 4 قلاده سگ که با 5 میکروگرم بر کیلوگرم داروی کابرگولین به صورت خوراکی و روزانه و دو بار در روز درمان شدند. گروه دوم شامل 4 قلاده سگ که با محلول تزریقی بوسرلین به صورت زیرجلدی درمان شدند. در این گروه برای یازده روز ابتدایی از 2 میکروگرم بر کیلوگرم دارو به صورت دو بار در روز و در ادامه به مدت 3 روز از 1 میکروگرم بر کیلوگرم به صورت دو بار در روز استفاده گردید. گروه سوم شامل 4 قلاده سگ که به عنوان گروه شاهد و کنترل در نظر گرفته شد. روز شروع مصرف دارو به عنوان روز صفر قرار داده شد. تشخیص زمان ایجاد استروس با دو روش سنجش هورمون پروژسترون و سلول شناسی واژن صورت پذیرفت. در نتیجه امر، میانگین زمان ایجاد استروس در سگ‌های گروه کابرگولین برابر با 24/17 ± 17 و در سگ‌های گروه بوسرلین برابر با 53/11 ± 25/15 روز بود. سطح معناداری حاصل 849/0 = s است که بیانگر عدم وجود تفاوت معنادار است و زمان ایجاد فحلی بر حسب داروی مصرفی در قلاده سگ‌های مورد مطالعه تقریبا یکسان شد.

کلیدواژه‌ها

 1.  

  1. Ajitkumar, G., & Praseeda, R. (2010). Induction of Fertile Oestrus in Dogs Using Cabergoline. Feedback. 5(1), 56.
  2. Beijerink, N. J., Dieleman, S. J., Kooistra, H. S., & Okkens, A. C. (2003). Low doses of bromocriptine shorten the interestrous interval in the bitch without lowering plasma prolactin concentration. Theriogenology. 60(7), 1379-1386
  3. Bell ET, Christie DW. (1971). Duration of proestrus, oestrus and vulval bleeding in the beagle bitch. Br Vet J. 127, xxv-xxvi.
  4. Christie DW, Bell ET (1971). Some observations on the seasonal incidence and frequency of oestrus in breeding bitches in Britain. J Sm Anim Pract. 12, 159-67.
  5. Christie DW, Bell ET. (1992): Some observations on the seasonal incidence and frequency of oestrus in breeding bitches in Britain. J Small Anim Pract. 33,67-70.
  6. Concannon PW, Weinstein P, Whaley S, et al (1987): Suppression of luteal function in dogs by luteinizing hormone antiserum and by bromocriptine. J Reprod Fertil. 81, 175-180.
  7. Fuller, J. L. (1956). Photoperiodic control of estrus in the Basenji. Journal of Heredity, 47(4), 179-180.
  8. Goodwin M, Gooding KM, Regnier F (1979): Sex pheromone in the dog. Science 203:559-561
  9. Heape W (1900): The sexual season of mammals and the relationship of “pro-estrus” to menstruation. Part 1, QJ Microbial Sci. 44, 1-70.
  10. Hull, M. E., & Kenigsberg, D. J. (1987). Gonadotropin releasing hormone: function and clinical use. Lab Manag. 25, 51-58.
  11. Jacobi, G. H., & Wenderoth, U. K. (1982). Gonadotropin-releasing hormone analogues for prostate cancer: untoward side effects of high-dose regimens acquire a therapeutical dimension. European urology. 8, 129-134
  12. Jeffcoate, I. A. (1993). Endocrinology of anoestrous bitches. Journal of reproduction and fertility. Supplement. 47, 69-76.‏
  13. Jochle, W., Arbeiter, K., Post, K., Ballabio, R., & D''ver, A. S. (1989). Effects on pseudopregnancy, pregnancy and interoestrous intervals of pharmacological suppression of prolactin secretion in female dogs and cats. Journal of reproduction and fertility. Supplement. 39, 199-207.‏
  14. Johnston, S., Kustritz, MR and Olson, (2001), Canine and Feline Theriogenology, Philadelphia, W.B. Saunders Comp. pp 16-28
  15. Kutzler, M. A. (2018). Estrous Cycle Manipulation in Dogs. Veterinary Clinics of North America: Small Animal Practice.‏
  16. Linde-Forsberg C, Wallen A. (1992): Effects of whelping and season of the year on the interoestrous intervals in dogs. J Small Anim Pract. 33,67-70.
  17. Okkens, A. C., & Kooistra, H. S. (2006). Anoestrus in the dog: a fascinating story. Reproduction in domestic animals, 41(4), 291-296.
  18. Olson PN, Bowen RA, Behrendt MD, et al (1982): Concentrations of reproductive hormones in the canine serum throughout late anestrus, proestrus, and estrus. Biol Reprod. 27, 1196-1206.
  19. Olson PN, Bowen RA, Behrendt MD, et al (1984): concentration of testestrone in canine serum throughout late anestrus, proestrus, estrus and early diestrus. Am J Vet Res. 45, 145-148.
  20. Phemister RD, Holst PA, Spano JS, et al (1973): Time of ovulation in the beagle bitch. Biol Reprod. 8, 74-82
  21. Rota, A., Mollo, A., Marinelli, L., Gabai, G., & Vincenti, L. (2003). Evaluation of cabergoline and buserelin efficacy for oestrous induction in the bitch. Reproduction in Domestic Animals. 38(6), 440-443.‏
  22. Shimatsu, Y. (2017). Use of cabergoline for oestrus induction in multiparous anoestrous Beagle bitches. Australian veterinary journal. 95(9), 350-352.
  23. Tani, H., Inaba, T., Tamada, H., Sawada, T., Mori, J., & Torii, R. (1996). Increasing gonadotropin-releasing hormone release by perifused hypothalamus from early to late anestrus in the beagle bitch. Neuroscience letters. 207(1), 1-4.‏
  24. Verstegen, J. P., Onclin, K., Silva, L. D. M., & Concannon, P. W. (1999). Effect of stage of anestrus on the induction of estrus by the dopamine agonist cabergoline in dogs. Theriogenology. 51(3), 597-611.‏