بررسی نقش عوامل خانوادگی در اعتیاد جوانان (مطالعه موردی شهرستان گرگان سال 1396)

نویسنده

برون

چکیده

نقش خانواده به عنوان یک نهاد اجتماعی در پیشگیری، کاهش و یا افزایش اعتیاد جوانان بسیار مهم است. زمانی جامعه می‏تواند ادعای سلامت نماید که از خانواده‏های سالم برخوردار باشد. به منظور بررسی نقش عوامل خانوادگی در اعتیاد جوانان شهرستان گرگان در سال 1396 از 100 نفر از معتادین مستقر در کمپ ترک اعتیاد شهرستان گرگان به روش پیمایشی و به صورت تمام شمار با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته، اطلاعات جمع آوری گردید. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS در قالب آمارهای توصیفی و استنباطی صورت گرفت. در این تحقیق از پنج متغیر مستقل و یک متغیر وابسته (اعتیاد) استفاده شده است.
پنج فرضیه تحقیق با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون مورد آزمون قرار گرفتند که یافته ها حاکی از آن است که: بین عوامل «در قید حیات بودن والدین»، «طلاق والدین»، «نظارت و کنترل بر رفتار فرزندان» و «اعتیاد والدین به مواد مخدر» با مسئله تحقیق که همان «اعتیاد جوانان» است؛ رابطه معناداری وجود دارد ولی بین عامل «وجود مشکلات روحی و روانی در خانواده» با «اعتیاد جوانان» رابطه معناداری وجود ندارد.

کلیدواژه‌ها