بررسی و رتبه‌بندی ابعاد و شاخص‌های تاثیرگذارِ فضای سایبری در گرایش به اعتیاد دانشجویان دانشگاه‌های تهران بزرگ با استفاده از تکنیک فرایند تحلیل سلسله مراتبی

نویسنده

درون

چکیده

زمینه و هدف: امروزه اعتیاد به انواع مواد مخدر روز به روز در حال گسترش بوده و این مواد از طرق مختلف در دسترس جامعه‌ی مصرف کننده، به خصوص دانشجویان قرار می‌گیرند. در این میان فضای مجازی به مراکزی آنلاین جهت تبلیغ و فروش محصولات اعتیادآور تبدیل شده است. هدف از تحقیق حاضر بررسی و رتبه‌بندی ابعاد و شاخص‌های تاثیرگذارِ فضای سایبری در گرایش به اعتیاد دانشجویان دانشگاه‌های تهران بزرگ با استفاده از تکنیک فرایند تحلیل سلسله مراتبی می‌باشد. روش: جامعه‌ی آماری این تحقیق شامل کلیه دانشجویان دانشگاه‌های منتخب تهران بزرگ می‌باشند که با استفاده از فرمول کوکران، تعداد 384 نفر به عنوان نمونه آماری انتخاب و پرسشنامه‌های تحقیق را تکمیل نمودند. برای تجزیه و تحلیل داده‌های توصیفی از نرم افزار spss و تحلیل استنباطی تحقیق از روش فرایند تحلیل سلسله مراتبی و نرم‌افزار Expert Choiseاستفاده گردید. یافته‌ها: با عنایت به یافته‌های تحقیق حاضر و نظرات دانشجویان دانشگاه‌های تهران بزرگ، شیوع اعتیاد در دانشگاه‌ها در حد کم، بیشترین مصرف مواد در بین دانشجویان مربوط به قرص‌های اعتیادآور، نوع مصرف به صورت خوراکی و بیشترین شیوع اعتیاد در بین دانشجویان کارشناسی با جنسیت مرد ارزیابی گردید. همچنین یافته‌ها حکایت از تاثیر فضای مجازی در گرایش به اعتیاد دانشجویان داشته است. نتایج: نتایج نهایی نشان داد که ابعاد پرسشنامه تحقیق: 1- تبلیغات دروغین و فریبنده انواع مواد اعتیادآور در شبکه‌های مجازی، 2- آموزش مجازی تهیه، تولید و مصرف مواد اعتیادآور، 3- اشتراک نظرات فریبنده کاربران شبکه‌های مجازی در خصوص انواع مواد اعتیادآور و در نهایت 4- عدم کنترل و دسترسی به اطلاعات فعالین مواد مخدر در فضای مجازی توسط پلیس، به ترتیب موثرترین ابعاد فضای سایبر در گرایش به اعتیاد دانشجویان هستند.

کلیدواژه‌ها