بررسی ساختار ژن BDNF در سگهای مالینویز مرکز سپکا

نویسنده

برون

چکیده

یکی از ژن‌های مرتبط با رفتار در سگ سانان، BDNF می باشد که یک فاکتور نوروتروفیک بوده که برای توسعه سیستم عصبی مرکزی، حافظه و یادگیری در مغز اهمیت دارد. بنابر این با توجه به اهمیت ژن فوق در علوم زیستی و ارتباط آن با صفات رفتاری، در این تحقیق بررسی ساختار ژن فوق در سگ‌های مرکز نگهداری سگ پلیس (سپکا) مورد بررسی قرار گرفت. از 80 قلاده سگ نژاد مالینویز موجود در مرکز سپکا خون‌گیری به عمل آمد و DNA نمونه ها با استفاده از روش استخراج نمکی استحصال شد. برای تکثیر نواحی کد کننده و بخش‌هایی از نواحی غیر کد کننده ژن BDNF آغازگرهای روبه جلو و برگشتی متعددی طراحی گردید. سپس نمونه DNA ها جهت انجام واکنشPCR آماده گردیدند و پس از تکثیر قطعات، نمونه-ها تعیین توالی شدند. جهت تایید تغییرات نوکلئوتیدی که توالی یابی قطعات ژنی در نمونه های مورد مطالعه نشان داد، از روش PCR-SSCP استفاده گردید. توالی یابی و تعیین ژنوتیپ حیوانات در نواحی کد کننده و مناطق اطراف آن‌ها در جمعیت مورد مطالعه هیچ‌گونه تغییری را در ژن فوق نشان نداد. به نظر می رسد این گونه توالی از ژن‌ها به علت اهمیت در کد کننده پروتئین‌های ضروری که در توسعه حیوانات و نگهداری بافت‌های آن‌ها نقش دارند در طول تکامل بدون تغییر مانده و از نرخ جهش پایینی برخوردار باشند.

کلیدواژه‌ها