اولویت‌بندی موثرترین روش‌های پیشگیری از اعتیاد به مواد مخدر در سازمان‌های دولتی شهرستان ارومیه

نویسنده

درون سازمانی

چکیده

زمینه و هدف: اعتیاد به مواد مخدر و ارتکاب جرائم ناشی از آن علاوه بر همه‌ی آن‌چه از اعتیاد گفته می-شود، پدیده‌ای است با لایه‌های پنهان‌تر و ابعاد فزون‌تر از خود اعتیاد. آمارها نشان می‌دهد که نرخ کارکنان و کارمندان سازمان‌های دولتی درگیر با بحث اعتیاد، رو به افزایش می‌باشد که در سال‌های اخیر این موضوع و همچنین مشکلات ناشی از آن نهادها و سازمان‌های زیادی را درگیر خود نموده و مردم و مسئولین را با چالش‌هایی روبه‌رو کرده است. هدف از تحقیق حاضر بررسی موثرترین روش‌های پیشگیری از اعتیاد در بین کارکنان سازمان‌های دولتی شهرستان ارومیه می‌باشد. روش‌شناسی: پژوهش حاضر از نوع توصیفی- پیمایشی و از نوع تحقیقات کاربردی بوده و جامعه آماری این تحقیق شامل کلیه کارشناسان دستگاه‌های دولتی شهرستان ارومیه که جزء کمیته پیشگیری از اعتیاد در استان آ. غربی می‌باشند بوده که با استفاده از روش نمونه‌گیری طبقه‌بندی شده، تعداد 232 نفر به عضویت جامعه آماری درآمده و پرسشنامه‌ی استاندارد تحقیق با ضریب پایایی 907/0 را تکمیل نمودند. یافته‌ها: یافته‌ها نشان می‌دهد تمام مؤلفه‌های موثر بر پیشگیری از اعتیاد و جرائم مواد مخدر در سازمان‌های دولتی (رسانه، اجرای قوانین، وضع قوانین، روش آگاه‌سازی، آموزش فردی) در پیشگیری از اعتیاد تاثیرگذار بوده که برابر رتبه‌بندی انجام شده بیشترین تاثیر مربوط به استفاده از روش‌های آگاه‌سازی و کمترین تاثیر مربوط به وضع قوانین در پیشگیری از اعتیاد کارکنان سازمان‌های دولتی شهرستان ارومیه می‌باشد. نتایج: نتایج نشان می‌دهد که این تحقیق می‌تواند ضمن ارائه موثرترین روش پیشگیری از اعتیاد و جرائم مواد مخدر در سازمان‌ها، سهم عمده‌ای در سازوکار تدوین برنامه‌های پیشگیری از رشد مصرف مواد مخدر در بین کارکنان دستگاه‌های دولتی داشته باشد.

کلیدواژه‌ها