بررسی سونوگرافی بافت روده در نژاد بلژین شپرد و تاثییرات اسهال برگشت پذیر بر روی آن

نویسنده

برون

چکیده

طی تحقیقات به عمل آمده بر روی سگ های مبتلا به اسهال های مزمن و متناوب، عوامل مختلفی در اتیولوژی این بیماری شناسایی شده اند. طبق بررسی های به عمل آمده از فیزیولوژی لایه های مختلف روده در روند هضم و جذب غذا، فرضیه نقش تغییرات ضخامت لایه های مختلف روده به عنوان یکی از علل کلیدی در به وجود آمدن اسهال مزمن بازگشت پذیر در گونه های مختلف از جمله سگ‌سانان می تواند به شمار بیاید. متاسفانه تا به امروز در هیچ مرجعی ضخامت لایه ها در قسمت های مختلف روده در قلاده سگ های نژاد سالم بلژین شپرد به عنوان یک normal reference value جهت تشخیص تناوبات ضخامت لایه ذکر نشده است. هر چند اندک مطالعاتی هم که بر روی ضخامت لایه ها در قلاده های سالم نژادهای مختلف انجام شده، نتایج گزارش شده دارای تفاوت هایی می باشند. در این مطالعه تعداد 20 قلاده سگ سالم و 20 قلاده سگ مبتلا به اسهال مزمن بازگشت پذیر مورد ارزیابی لایه ها توسط تکنیک اولترا سونوگرافی در قسمت های مختلف روده قرار گرفتند. پس ازاستحصال داده های ضخامت لایه ها در قسمت های مختلف روده و بررسی و تجزیه تحلیل آماری آن‌ها، نتایج نشان از افزایش معنی دار ومحسوس P<0.05)) لایه های ژوژنوم و دئودنوم و عدم تفاوت معنی دار در لایه های مختلف کولون در قلاده های مبتلا به اسهال برگشت پذیر نسبت به قلاده های سالم دارد. نتایج به دست آمده از ضخامت لایه های روده

قلاده های سالم در این تحقیق می‌تواند به عنوان یک Reference value در مطالعات دیگر به کار برود. همچنین اطلاع از افزایش محسوس لایه ها در قلاده های اسهالی مزمن بازگشت پذیر می تواند کمک شایانی به نحوه مدیریت و درمان قلاده توسط کلینیسین ها و پیش‌برد بهتر روند تحقیقات بر روی اسهال های مزمن بازگشت پذیر در قلاده ها بکند.

کلیدواژه‌ها