تبیین ویژ گی های فردی و سازمانی مامورین کشف جرم مواد مخدر

نویسنده

درون

چکیده

هدف از تحقیق حاضر تبیین ویژگی های فردی و سازمانی مامورین کشف جرم پلیس مبارزه با مواد مخدر بوده که بایستی مامورینی که در این زمینه فعالیت دارند این ویژگی ها را داشته باشند. به همین منظور، از بین کلیه کارکنان پلیس مبارزه با مواد مخدر در شهر تهران با استفاده از روش نمونه گیری غیر احتمالی هدفمند 120 نفر از کارشناسان خبره عملیاتی که به طور مستقیم در امر کشف جرم فعالیت دارند انتخاب شدند. نتایج تحقیق نشان داد که ضریب آلفا همه خرده مقیاس ها در سطح مطلوب قرار دارد. بنابراین پایایی ابزار تحقیق مورد تائید می باشد. میزان ویژگی های فردی و سازمانی مامورین کشف جرم نتایج نشان می دهد که مولفه انضباط، مولفه صبر و حوصله، مولفه هوش، مولفه مهارت تیراندازی، مولفه مسئولیت پذیری، مولفه سخت کوشی، مولفه شور و مشورت و مولفه اخلاق حرفه ای بالاتر از حد متوسط می باشد. جهت بررسی سوالات پژوهش از آزمون تی استفاده شد. نتایج نشان داد که در همه مولفه های انضباط، صبر و حوصله، هوش اجتماعی، مهارت تیر اندازی، مسئولیت پذیری، سخت کوشی، شور و مشورت و اخلاق حرفه ای میانگین ویژگی های فردی و سازمانی مامورین کشف جرم پلیس مبارزه با مواد مخدر بالاتر از حد متوسط است.

کلیدواژه‌ها