نقش عوامل قضایی در مقابله با توزیع خیابانی مواد مخدر و روانگردان ها در شهر تهران

نویسنده

درون

چکیده

چکیده: توزیع خیابانی مواد مخدر در شهر تهران یکی از تهدیدات جدی است که آسایش و امنیت شهروندان تهرانی را با چالش مواجه نموده و به رغم صرف هزینه های فراوان، آن گونه که می بایست این مشکل مرتفع نشده است. از این رو ضرورت دارد که در راستای حل این بحران هرچه سریع تر چاره اندیشی مناسبی صورت گیرد. تاکید اساسی این مقاله بر شاخصه های اصلی مقابله با نیم نگاهی به عوامل انتظامی و قضایی می باشد. بر همین اساس مسئله اصلی این مقاله پاسخ به این سوال می باشد که عوامل قضایی موثر در مقابله با خرده فروشی مواد مخدر در شهر تهران کدامند؟
روش شناسی تحقیق: این پژوهش به روش توصیفی- تحلیلی از نوع پیمایشی با جامعه آماری شامل خبرگان و صاحب نظران در زمینه مقابله با مواد مخدر در شهر تهران (پلیس مبارزه با موادمخدر، قضات، ستاد مبارزه با مواد مخدر ریاست جمهوری و اساتید فعال در حوزه مواد مخدر)می باشد. نمونه آماری تحقیق تعداد 244 نفر از جامعه آماری یادشده در بالا می باشد که به صورت تمام شمار انتخاب شده اند. روایی این تحقیق به شیوه منطقی و پایایی آن از طریق ضریب آلفای کرونباخ به دست آمده که ضریب کل، برابر با 948/0 است.
یافته های آماری: در خصوص مولفه های قضایی، نشان می دهد که به اعتقاد پاسخگویان شاخص های قضایی در حد متوسط رو به بالا در مقابله با خرده فروشی های مواد مخدر موثر هستند. لیکن از بین این عوامل سه عامل جایگزینی احکام زندان، احداث و راه اندازی اردوگاه‌های نگهداری خرده فروشان مواد مخدر و رویه های قضایی در صدور احکام به ویژه در برخورد با خرده فروشان در راستای مقابله با خرده فروشی به ترتیب بیش از سایر عوامل قضایی در مقابله با خرده فروشی مواد مخدر موثرتر از مابقی مولفه ها هستند.
نتیجه گیری: اگر چه عامل قضایی تاثیر بسیار بالایی در مقابله با خرده فروشی های مواد مخدر دارد. اما می بایست به همراه اقدام های اجتماعی و انتظامی به صورت توأمان و مکمل یکدیگر مورد توجه تا نتیجه مطلوب تری حاصل گردد.

کلیدواژه‌ها

تحت نظارت وف ایرانی