ردگیری پیش سازهای مواد مخدر نشاندار شده با نقاط کوانتومی(Quantum Dots)

نویسنده

برون

چکیده

هدف این تحقیق سنتز نقاط کوانتومی برای نشان‌دار کردن پیش ساز های مواد مخدر می باشد. اضافه کردن این نقاط به پیش ساز ها باعث خواهد شد که پلیس مبارزه با مواد مخدر بتواند به راحتی و با تاباندن نور فرابنفش به محموله های توقیفی، پیش سازهای نشان‌دار شده را از پیش ساز های نشان‌دار نشده تشخیص داده و از این طریق اطلاعات ارزشمندی از شبکه های توزیع این پیش ساز ها به دست آورد. برای این منظور، نقاط کوانتومی کربنی به دلیل سمیت کمتر آن ها نسبت به نقاط کوانتومی نیمه هادی برای نشان‌دار کردن پیش سازها انتخاب شدند. این نقاط از مواد اولیه بی ضرر گلوکز و اسید سیتریک سنتز شدند و سپس شرایط سنتز برای هر کدام از آن ها به طور جداگانه بهینه گشت. نتایج نشان دادند که نقاط کوانتومی کربنی حاصل از تجزیه حرارتی اسید سیتریک به مدت 1 ساعت در دمای 250 درجه سانتی گراد دارای بهترین میزان نشر فلورسانس می باشند و لذا این روش سنتزی برای ادامه کار انتخاب شد. نقاط کربنی تهیه شده سپس توسط روش های تجزیه ای مختلف مورد مطالعه قرار گرفتند. در پایان، عملکرد این نقاط در نشان‌دار کردن استیک انیدرید (به عنوان پیش ساز هروئین) و افدرین (به عنوان پیش ساز متامفتامین) مورد بررسی قرار گرفت. بر اساس نتایج به دست آمده، نقاط کوانتومی کربنی سنتز شده در این تحقیق می توانند برای نشان‌دار کردن پیش سازهای مواد مخدر در هر دو حالت مایع (مانند استیک انیدرید) و جامد (مانند قرص افدرین) با کارایی بسیار مناسب به کار گرفته شوند.

کلیدواژه‌ها