بررسی تأثیر بوهای انحرافی بر عملکرد سگ های مواد یاب پلیس مبارزه با مواد مخدر ناجا

نویسنده

درون

چکیده

هدف تحقیق حاضر بررسی تأثیر بوهای انحرافی بر عملکرد (توان کشف مواد مخدر) سگ های مواد یاب پلیس مبارزه با مواد مخدر ناجا است. آن‌چه که مسلم است این‌که سگ های مواد یاب نقش موثری در افزایش کشفیات مواد مخدر دارند و این تحقیق به دنبال بهبود شیوه های آموزش و تربیت سگ های مواد یاب به منظور افزایش تأثیر گذاری این سگ ها در کشفیات بیشتر است. این پژوهش تحقیقی است میدانی که طرح آن آزمایشی است و جامعه آماری، سگ های مواد یاب پلیس مبارزه با مواد مخدر ناجا می باشد. که با ملاحظه شرایط یکسان از نظر نژاد، سن، مدت آموزش و جنسیت تعداد 20 قلاده که در دو گروه آزمایش و کنترل هر کدام به تعداد 10 قلاده انتخاب می شوند. ابزار اندازه گیری در این تحقیق مشاهده کنترل شده هست. محقق ابزار سنجش طراحى شده‌اى دارد و پس از شروع فرآیند مشاهده با توجه به مشاهدات خود اطلاعات مورد نیاز را برمى‌گزیند و در محل‌هاى مناسب روى کارت مشاهده ثبت مى‌نماید. به طور کلی یافته ها نشان می دهد که بوهای انحرافی مورد مطالعه بر عملکرد (توان کشف) سگ های موادیاب تأثیر دارند. چنانچه آموزش و تعلیم سگ های مواد یاب بر پایه تشخیص و تفریق صحیح بوهای پایه از سایر بوهای انحرافی و گمراه کننده به درستی انجام گیرد می توان امیدوار به افزایش کشفبات مواد مخدر و در نتیجه افزایش توان مقابله ای پلیس مبارزه با مواد مخدر بود.

کلیدواژه‌ها