بررسی شیوه های پیشگیری از اعتیاد کودکان والد معتاد شهر تهران

نویسنده

درون

چکیده

چکیده
مساله اعتیاد از جمله مسائل مهم اجتماعی است که در بیشتر کشورها به صورت مشکلی برای دولت ها جلوه می کند. در حال حاضر بحران مواد مخدر در کنار سه بحران اصلی یعنی محیط زیست، بحران تهدید اتمی و بحران فقر به عنوان مساله روز دنیا در آمده است و گریبانگیر جامعه امروز ما گردیده و سلامت جامعه و خانواده ها را به خطر انداخته است و سالانه قربانیان بی شماری می گیرد، درگذشته سوء مصرف مواد مخدر صرفاً به بزرگسالان محدود گردیده ولی سالهاست که اعتیاد کودکان هم مطرح است از این رو تحقیق حاضر با توجه به اهمیت موضوع با هدف بررسی شیوه های پیشگیری از اعتیاد کودکان والد معتاد شهر تهران با سه مولفه پیشگیری (وضعی – اجتماعی – انتظامی) پرداخت. برای این کار روش تحقیق کیفی انتخاب شد، جامعه آماری شامل اساتید دانشگاهی رشته های مرتبط با موضوع شامل متخصصین و کارشناسان خبره مواد مخدر بودند که با پانزده نفر به حد اشباع نظری رسید، ابزار گرد آوری اطلاعات مصاحبه حضوری نیمه ساخت یافته بود که اگر چه سوالاتی از پیش تعیین شده لیکن در توضیحات بیشتر آزاد بودند.
یافته های تحقیق نشان داد در خصوص پیشگیری وضعی از اعتیاد کودکان والد معتاد مصاحبه شوندگان به مواردی مانند (کنترل ونظارت برخانواده های در معرض اعتیاد، جداکردن والدین از کودکان تازمان ترک اعتیادآنان، برگزاری جلسات مشاوره ای هدفمند برای والدین معتاد) ودر خصوص پیشگیری اجتماعی به (اطلاع رسانی، ساخت برنامه های آموزشی ،آموزش مهارت های زندگی، ایجاد بانک اطلاعاتی) و در مورد پیشگیری انتظامی (فعالیت مستمر گشت های آشکار و پنهان، معرفی کودکان آسیب دیده به مراکز نگهدار کودکان، پاکسازی نقاط آلوده) اشاره داشتند

کلیدواژه‌ها