بررسی پیامدهای اعتیاد زنان (مطالعه موردی زنان خود معرف شهر کرمان)

نویسنده

درون

چکیده

چکیده
مواد مخدر یک آسیب اجتماعی است که ویرانگری های حاصل از آن زمینه ساز سقوط بسیاری از ارزش ها و هنجارهای فرهنگی و اخلاقی است. این معضل تا چندی پیش خاص مردان تلقی می شد؛ اما اخیراً زنان را نیز درگیر کرده است. از آن‌جا که پیامدهای اعتیاد زنان بر جامعه بسیار ناگوارتر از پیامدهای اعتیاد مردان است، پژوهش در این زمینه ضروری به نظر می رسد. بر این اساس در این تحقیق سعی شده است پیامدهای اعتیاد زنان معتاد خود معرف تحلیل و بررسی شود. پژوهش با روش نظریه ی داده بنیاد صورت گرفته است که از دسته ی پژوهش های کیفی است. به این منظور 40 نفر از زنان معتاد با روش نمونه گیری نظری انتخاب شدند و مصاحبه های عمیق با آنان انجام شد. نتایج به دست آمده بیان کننده ی این است که سابقه ی مصرف مواد در خانواده، ارتباط با دوستان معتاد، دوری از فرزند در اثر طلاق، پایگاه اقتصادی اجتماعی و روابط نامناسب خانوادگی از عوامل مؤثر بر پدیده ی مصرف مواد مخدر در زنان است. پیامدهای حاصل از این پدیده بر زنان معتاد شامل: اشتغال به کار در مشاغل پایین و کم درآمد، ارتکاب انحرافات اجتماعی، نامناسب شدن روابط خانوادگی، مشکلات جسمی و روحی و مجازات زندان به دنبال انجام انحرافات اجتماعی بوده است که هر کدام پیامدهای فردی و اجتماعی بسیاری به همراه خواهد داشت.

کلیدواژه‌ها