پردازش و طبقه بندی نمونه های شیشه آنالیز شده توسط روش‌های کروماتوگرافی گازی- طیف سنجی جرمی به کمک تکنیک های کمومتریکس

نویسنده

برون

چکیده

چکیده
در این تحقیق در ابتدا کروماتوگرام GC-MS کل تعداد 76 نمونه کشف و ضبط شده حاوی مت آمفتامین تهیه شد و در سپس کروماتوگرام کل (RT-M/Z) نمونه ها به نواحی مشخص تقسیم بندی شد. تفکیک منحنی چند متغیره – حداقل مربعات جزئی تکرارشونده (MCR-ALS) به همراه روش های کلاسترینگ چند متغیره در کنار سایر تکنیک های کمومتریکس جهت بهبود در آنالیز کروماتوگرافی گازی-طیف سنجی جرمی و طبقه بندی نمونه های حاوی مت آمفتامین (شیشه) که در سال های اخیر توسط پلیس مبارزه با مواد مخدر ایران از نقاط مختلف کشور کشف و ضبط شده بودند (با مرجع نامشخص) استفاده شد. به منظور به دست آوردن پروفایل های خالص غلظتی و طیفی و همچنین غلظت گونه های شیمیایی موجود در هر ناحیه کروماتوگرافی از تکنیک MCR-ALS استفاده شد. پس از یافتن بهترین مدل MCR-ALS ، غلظت نسبی برای تعداد 6 گونه موجود تفکیک شده محاسبه شد و از روش های آنالیز اجزاء اصلی (PCA) و آنالیز خوشه ای سلسله مراتبی (HCA) برای بررسی میزان شباهت و عدم شباهت بین نمونه ها بر اساس غلظت گونه های شیمیایی موجود در نمونه ها استفاده شد.

کلیدواژه‌ها