تهیه محتوای آموزشی در پیشگیری از اعتیاد برای گروههای سنی مختلف

نویسنده

درون سازمانی

چکیده

چکیده:
هدف از این تحقیق، بررسی راه کارهای پیشگیری از اعتیاد به مصرف مواد مخدر برای گروه های سنی مختلف است. در این مقاله سعی شده تا با استفاده از تحلیل نظری، به بررسی عوامل مخاطره آمیز و سپس به نقش راهبردها و رویکردهای پیشگیری کننده اعتیاد توجه شود.
ﻣﺴﺌﻠﻪ پیشگیری می تواند از زوایای مختلف زیستی – روانی و جامعه شناختی تحت بررسی قرار گیرد. ﻣؤثرترین روش پیشگیری، رویکردی است جامع و اجتماع مدار که طیف وسیعی از تعیین کننده های سبب شناختی را هدف قرار می دهد و این نکته مهم و سازنده در اصلاح رویکردهای پیشگیری بوده است. با این طرز تلقی، ایجاد و تقویت نگرش های انطباقی دو سویه درسطح جامعه، زیر بنای شناختی برای بررسی روش های پیشگیری قرار می گیرد. این راه کارها بر پایه و تاکید بر مداخلات غیر مستقیم و اغلب مبتنی بر درون فهمی، هم دلی و جلب مشارکت و متناسب با گروه های سنی و خاص افراد است. خانواده نیز به عنوان یک نهاد اجتماعی نقش اساسی و مؤثری در پیشگیری، کاهش و یا افزایش اعتیاد جوانان ایفاء می نماید و زمانی جامعه می‏تواند ادعای سلامت نماید که از خانواده‏های سالم برخوردار باشد.
در این راستا گروه های سنی مختلف با ویژگی ها و نیازهای متفاوت و متعاقب آن راه های پیشگیری خاص مورد نظر قرار گرفته اند. بنابراین پیشگیری نیازمند همکاری همه جانبه تمامی دستگاه ها و نهادهای موجود در کشور است.

کلیدواژه‌ها