((بررسی راهکارها برای حمایت از شهود در پرونده های کیفری مربوط به جرایم سازمان یافته))

نویسنده

درون

چکیده

چکیده :
بهترین راه کارها در حمایت از شهود در پرونده های کیفری مرجع بسیار مفیدی خواهد بود که بر اساس تجارب کشورهای عضو در ایجاد و راه اندازی برنامه های موثر و پایدار برای حمایت از آن ها تهیه شده است. در کشورهای مختلف تجارب گوناگونی در این زمینه وجود دارد. لذا بهترین راه کاری که در این تحقیق ارایه شده است از هیچ مدل خاص حمایت از شهود جانب داری نکرده و آن را ترویج نمی دهد بلکه قصد دارد ضمن درک موجود از مسایل پیرامون این حوزه حساس، چالش های فرا روی کشورها هنگام پرداختن به خطراتی که شهود را از سوی گروه های مجرم تهدید می کند را احصاء و رویکرد های بین المللی موجود در زمینه حمایت از شهود را بررسی نماید. بهترین راه کار برای استفاده سیاست گذاران، حقوق دانان، ضابطین و مجریان قانون رویکردی کل نگرانه به حمایت از شهود است. این راه کارها مجموعه ای از تدابیر و اقداماتی را معرفی می کنند که برای تامین در مقابل ارعاب و تهدیدات جانی و انسجام فردی اشخاص در محاکم کیفری شهادت می دهند، می توان اتخاذ کرد. این تدابیر، پیوستاری از حمایت را ارایه که با شناسایی اولیه شهود آسیب پذیر یا شهود مورد تهدید آغاز و با مدیریت شهود از سوی پلیس و تصویب قوانین لازم برای حفاظت از هویت شاهد هنگام شهادت ادامه یافته و در موارد حاد با تغییر دائمی هویت و انتقال فرد به مکانی جدید پایان می یابد.
تحقیق حاصل براساس مطالعات کتابخانه ای از منابع موجود در معاونت اطلاعات بین الملل و منطقه ای پلیس مبارزه با مواد مخدر ناجا تهیه شده و تاکنون تحقیقی از این دست صورت نپذیرفته است.

کلیدواژه‌ها