نقش عوامل ارتباطی - اجتماعی در پیشگیری از خرده فروشی مواد مخدر و روانگردان ها در شهر تهران در بازه زمانی 1393و1394

نویسنده

درون سازمانی

چکیده

چکیده:
با توجه به این که عوامل متعددی در زمینه مقابله موثر با قاچاق خرده فروشی موادمخدر و روان گردان ها دخیل می باشند، تاکید اساسی این مقاله بر شاخصه های اصلی اجتماعی- ارتباطی با نیم نگاهی به عوامل انتظامی و قضایی می باشد. بر همین اساس مسئله اصلی این مقاله پاسخ به این سوال می باشد که عوامل ارتباطی- اجتماعی موثر در مقابله و پیشگیری با خرده فروشی موادمخدر در شهر تهران کدامند؟
روش تحقیق: این پژوهش توصیفی – تحلیلی از نوع پیمایشی است. جامعه آماری عبارتند از: تمامی خبرگان و صاحب نظران در زمینه مقابله و پیشگیری با موادمخدر در شهر تهران (پلیس مبارزه با مواد مخدر، قضات، ستاد مبارزه با مواد مخدر ریاست جمهوری و اساتید فعال در حوزه مواد مخدر) می باشند. با توجه به تعداد محدود جامعه آماری، روش نمونه‌گیری انجام نگرفت و نمونه آماری تحقیق تعداد 244 نفر می باشد که به صورت تمام شمار انتخاب شدند. روش گردآوری اطلاعات، میدانی و ابزار آن پرسش نامه محقق ساخته بود. روایی پرسش نامه به طریق منطقی و پایایی آن نیز به طریق محاسبه ضریب آلفای کرونباخ انجام گرفت که ضریب کل برابر با 948/0 بود.
یافته های آماری: در خصوص مولفه های اجتماعی- ارتباطی و فرهنگی نشان می دهد که به اعتقاد پاسخگویان عوامل اجتماعی- ارتباطی در حد متوسط رو به بالا در مقابله با خرده فروشی های مواد مخدر موثر هستند. لیکن از بین این عوامل سه عامل مشارکت های همگانی و آموزش های همگانی و اعتقادات و باورهای دینی در راستای مقابله با خرده فروشی به ترتیب بیش از سایر عوامل اجتماعی و فرهنگی در پیشگیری خرده فروشی مواد مخدر، موثرتر از مابقی مولفه ها هستند.
نتیجه گیری: اگر چه عامل اجتماعی- ارتباطی و فرهنگی بعد از عامل قضایی در پیشگیری با خرده فروشی های مواد مخدر موثر است، با این وصف می بایست به همراه دو عامل دیگر( انتظامی و قضایی) به صورت هم زمان و مکمل یکدیگر مورد توجه تا نتیجه مطلوب تری حاصل گردد.

کلیدواژه‌ها