تعیین پروفایل ناخالصی نمونه‌های شیشه (متامفتامین) توسط تکنیک‌های کروماتوگرافی(GC-MS)، استخراج مایع- مایع (LLE) و میکرو استخراج فاز جامد از فضای فوقانی (HS-SPME)

نویسنده

برون سازمانی

چکیده

چکیده
در این پژوهش از دو روش استخراج HS-SPME و LLE جهت بررسی الگوهای ناخالصی نمونه‌های توقیفی شیشه استفاده شده است. مقایسه کروماتوگرام‌های به ‌دست آمده با استفاده از روش LLE در مقایسه با HS-SPME نشان داد که شدت نسبی پیک متامفتامین در روش HS-SPME بسیار کمتر از روش LLE است. حسن HS-SPME بر LLE در این است که می‌توان ناخالصی‌ها را بدون اثر نامطلوب مقدار اضافه پیک متامفتامین بررسی نمود. در مطالعه‌ی حاضر ناخالصی‌های بنزیل متیل کتون، آمفتامین، ترانس-2و3-دی متیل-1-فنیل آزیریدین، فنمترازین، دی متیل آمفتامین، فندیمترازین، کلرودیازوکساید،N -استیل متامفتامین، N-فرمیل متامفتامین، 1و2-دی متیل-3- فنیل آزیریدین، بنزن اتان آمین-N,N- آلفا-تری متیل، بنزن اتان آمین- N-اتیل-N- آلفا-دی متیل با روش LLE و 2-فنیل آزیریدین، بنزیل کلرید، N-بنزیل-2-متیل آزیریدین، N-متیل بنزامید، بنزیل آمفتامین، 1,2-دی متیل-3-فنیل-آزیریدین، بنزیل متیل کتون، و N،N- آلفا بنزن اتان آمین با روش SPME شناسایی گردید. در این راستا از طراحی فاکتوریال جهت نیل به مطلوب‌ترین شرایط استخراج که شامل فیبر DVB/CAR/PDMS و دمای استخراج 90 درجه سانتی‌گراد و زمان 60 دقیقه است بهره گرفته شده است.

کلیدواژه‌ها