نقش ویژگی های رفتاری و اعتقادات دینی در تمایل به اعتیاد

نویسنده

برون سازمانی

چکیده

چکیده

مطالعات و اطلاعات مقدماتی به دست آمده درباره ویژگی های رفتاری و گرایش دینی در افراد معتاد و عادی, 109 نفر معتاد و 109 نفر عادی به طور تصادفی انتخاب و پرسشنامه شخصیت (NEO ) را پر کردند (یک نوع تست روان شناسی) و پرسشنامه گرایش دینی، امتیاز ها مقایسه شدند با تست های دارای قدرت مطلقه، آنالیز شیوه های رفتار معتادان بیشتر مربوط به اختلال عصبی بود، استقبال از تجارب جدید و گرایش های دینی بیرونی، توجه شخص به بیرون از خود، سازگاری و هوشیاری در مقایسه با افراد عادی و توجه به گرایش های مذهبی درونی و ویژگی های شخصیتی به روانشناسان می تواند کمک کند که تشخیص بدهند و مشکلات روانشناسی را در طول درمان اعتیاد کم کنند و درجه تاثیر متدهای درمان را افزایش دهند.

کلیدواژه‌ها