روش آنالیز فاکتوری کاهش مرتبه برای اندازه گیری سینتیکی-اسپکتروفتومتری مورفین در نمونه های نامعلوم مواد مخدر

نویسنده

برون سازمانی

چکیده

چکیده
در این کار روش آنالیز فاکتوری کاهش مرتبه (RAFA) برای اندازه گیری سینتیکی-اسپکتروفتومتری مورفین در نمونه های مجهول مواد مخدر به کار گرفته شد. کاهش سهم یکی از ترکیبات از ماتریس داده های اصلی یک روش کلی در RAFA است. به منظور به کارگیری RAFA برای اندازه گیری یک آنالیت در نمونه های نامعلوم، یک ماتریس استاندارد دو بعدی آنالیت مورد نظر با مرتبه یک و یک ماتریس نمونه دو بعدی مورد نیاز هست. این دیتاها معمولاً توسط نمایش سینتیکی- اسپکتروفتومتری واکنش های آنالیت موردنظر قابل دستیابی هست. در کار حاضر معرف مارکوایس تحت یک واکنش ساده و شناخته شده برای دستیابی به دیتاهای سینتیکی- اسپکتروفتومتری روش RAFA برای آنالیت مورفین در چندین نمونه مجهول به کار گرفته شد. معرف مارکوایس از ترکیب فرمالدهید و اسید سولفوریک غلیظ تشکیل شده است. معمولاً ترکیبات مختلف در واکنش با این معرف رنگ های مختلفی تولید می کنند. در مرحله اول روش پیشنهادی با دیتاهای شبیه سازی شده بررسی شد. سپس چندین نمونه مواد مخدر توسط روش پیشنهادی آنالیز شد. گستره رنج خطی برای مورفین در محدوده 5-10×4-7-10×6 مولار به دست آمد. در نهایت روش پیشنهادی با موفقیت برای اندازه گیری مورفین در نمونه اوره انسانی به عنوان نمونه حقیقی به کار برده شد.

کلیدواژه‌ها