آینده پژوهی مواد مخدر در ایران

نویسنده

درون سازمانی

چکیده

چکیده
زمینه: اندیشیدن درباره آینده برای کارها و اقدامات کنونی انسان امری ضروری است بدین ترتیب، تصویرهای آینده (آرمان‌ها، اهداف، مقاصد، امیدها، نگرانی‌ها و آرزوها) پیشران‌های اقدامات فعلی ما هستند. بنابراین محقق در این پژوهش با هدف تعیین آینده های "ممکن" ،" محتمل" و " دلخواه " مواد مخدر در ایران به انجام این موضوع پرداخته است.
روش شناسی: روش تحقیق در پژوهش حاضر توصیفی – پیمایشی است. جامعه آماری این تحقیق در حالت ایده‌آل شامل مصرف کنندگان مواد مخدر ، توزیع کنندگان جزء و قاچاقچیان عمده، قربانیان مواد مخدر و ... می باشد. در این پژوهش از روش نمونه گیری تصادفی ساده استفاده شده است.
یافته ها: در این تحقیق آینده پژوهی را ماحصل تفکر استراتژیک و این تحقیق را یک نوع مدیریت استراتژیک می‌دانیم زیرا آینده پژوهی رشته‌ای میان رشته‌ای است. در این تحقیق در پی آینده پژوهی مواد مخدر از منظرهای مختلف آینده پژوهی هستیم تا با استفاده از نتایج حاصل ، امر مبارزه با مواد مخدر را باجنبه هایی متفاوت با قبل دنبال کنیم.
نتیجه گیری: نتایج به دست آمده نشان می دهد که مبارزه با مصرف بیش از هر چیزی، یک کار فرهنگی و اجتماعی است و در آن نقش سازمان‌هایی نظیر آموزش و پرورش، علوم و تحقیقات، بهداشت و درمان، ورزش و جوانان، فرهنگ و ارشاد اسلامی، صدا و سیما، نهادهای مردم نهاد و البته ستاد مبارزه با مواد مخدر بسیار پررنگ است.

کلیدواژه‌ها