جغرافیای مرزی مبادی ورود کالای قاچاق (پیش‌سازهای مواد مخدر صنعتی) در استان‌های کردستان، کرمانشاه، و ایلام

نویسنده

برون

چکیده

چکیده:
در سالیان اخیر، به همّت پلیس مبارزه با مواد مخدر ناجا و دیگر همکاران‌شان در بخش‌های مختف نیروی انتظامی، کشفیات نسبتاً زیادی در زمینه مواد مخدر صنعتی شیشه و پیش‌سازهای آن در داخل کشور صورت گرفته است. بخشی از این مواد، به صورت قاچاق در داخل کشور تولید می‌شود، اما مواد اولیه آن از خارج از مرزهای ایران به صورت قاچاق وارد خاک کشور می‌شود. تحقیق حاضر نیز در این راستا انجام شده و به شناسایی نقاط مرزی ورود پیش‌سازهای شیشه در استان کردستان، کرمانشاه و ایلام پرداخته است.
برای جمع‌آوری داده‌ها و اطلاعات نقاط مرزی مورد مطالعه و مصاحبه با مسئولین انتظامی مواد مخدر و در برخی موارد مرزبانی مناطق مورد بررسی گردآوری شد.
یافته‌های تحقیق نشان می‌دهند که در سه استان مورد مطالعه بیشترین میزان قاچاق پیش‌سازهای مواد مخدر شیشه مربوط به استان کردستان است و میزان آن در استان‌های کرمانشاه و ایلام به مراتب کمتر است. در سه استان مذکور نمی‌توان ورود پیش‌سازهای مواد مخدر صنعتی شیشه را محدود به نقطه‌ای خاص یا اینکه نقطه‌ای خاص را منحصر به ورود پیش‌سازها دانست.

کلیدواژه‌ها