مدیریت ریسک در پلیس

نویسنده

درون سازمانی

چکیده

چکیده:
این مقاله بر مبنای یک مرور جامع از بدنه تحقیقات انجام شده در کشور رومانی در زمینه سلامت و امنیت شغلی نیروهای پلیس تهیه شده است که عوامل ریسکی کلیدی در فعالیت های نیروهای پلیس را شناسایی و مشخص می کند. در سال های اخیر ما شاهد افزایش ناگهانی علاقمندی به موضوع مدیریت ریسک در تمامی کسب و کارها، بخش های عمومی (دولتی) و به طور کلی جامعه بودیم.
مدیریت ریسک در فرآیند شناسایی تهدیدات و فرصت های بالقوه درجهت تحقق اهداف پلیس و مدیریت کار آمد آنها اقدامی ضروری و اجتناب ناپذیر است. فرآیندهای کارآمد مدیریت ریسک ها در نیروی انتظامی تحقق عملی اهداف مد نظر را به واسطه اقداماتی از جمله ارائه خدمات بهتر، استفاده کار آمدتر از منابع مالی و انسانی، کاهش زمان مقابله با جرایم، مبنایی بهتر برای تنظیم استراتژیها، کاهش تخلفات مالی و هدر رفت پول و سرمایه، بهبود و ارتقاء نوآوری ها و مدیریت بهتر مسائل مربوط به تصادفات جاده ای، تضمین می کند. مدیریت کار آمد ریسک ها در عین حال گروه های سهیم را قادر میسازد تا به نیروهای پلیس اعتماد بیشتری داشته باشند و خروجی فعالیت های آن ها را بهتر بیان کنند. مدیریت توانمند ریسک ها، نیروهای پلیس را قادر می سازد تا به واسطه اطلاع از موقعیت هایی که مانع از تحقق اهداف مد نظرشان می شوند و در عین حال با ایجاد سنجه هایی برای جلوگیری از وقوع ریسک ها، در واقع طراحی کارآمدتری برای ارائه عملکردهایشان داشته باشند و در نتیجه در منابع و وقت صرفه جویی کنند.

کلیدواژه‌ها