استفاده از روش های آنالیز فاکتور جهت شناسایی و اندازه گیری متامفتامین و سودوافدرین در نمونه های آب زیرزمینی و رودخانه ها با استفاده از تکنیک کروماتوگرافی مایع سریع

نویسنده

برون سازمانی

چکیده

‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌چکیده
در این پژوهش، روشی بر اساس استخراج فاز جامد تبادل یون به همراه کروماتوگرافی مایع با کارایی بالا-آشکارساز آرایه دایود (HPLC-DAD) و هم چنین روش های نوین کمومتریکس برای تعیین مقدار متامفتامین و سودوافدرین در نمونه‌های زیست محیطی آب، ارائه شده است. پس از تعیین بهترین شرایط جداسازی و انتخاب ستون کروماتوگرافی، جاذب و شرایط استخراج فاز جامد و ارزیابی مشخصات تجزیه-ای، نمونه های آب زیر زمینی با روش بهینه شده و با استفاده از کالیبراسیون تک متغیره مورد سنجش قرار گرفتند. اما در نمونه های آب رودخانه، به دلیل مزاحمت و همپوشانی ناشی از بافت نمونه تغییر حساسیت در روش مشاهده شد. بنابراین از روش های آنالیز فاکتور مانند تفکیک منحنی چند متغیره-حداقل مربعات متناوب (MCR/ALS) برای جداسازی ریاضیاتی پیک های دارای همپوشانی در داده های کروماتوگرافی و در نهایت شناسایی و تعیین مقدار آنالیت ها استفاده شد. علاوه بر این، مزیت مرتبه دوم در نمونه های دارای مزاحمت های کالیبره نشده و هم چنین سیگنال پس زمینه‌ی به شدت متغیر و تصحیح نشده، به دست آمد. حد تشخیص روش بهینه شده در مورد سودوافدرین و متامفتامین به ترتیب 06/0 و 08/0 میکروگرم بر لیتر بود. مقدار بازیابی این دو آنالیت نیز در آب زیر زمینی 4/80% و 81/85% و درآب رودخانه 6/94% و 2/101% به دست آمد.

کلیدواژه‌ها