دستیابی به راه حل جامع و مشترک علیه درآمدهای نامشروع حاصل از مواد مخدر در افغانستان

نویسندگان

چکیده

نتایج این تحقیق نشان می دهد، درآمد غیر قانونی حاصل از تولید مواد مخدر، سلامت عمومی، صلح و ثبات،
سیاست، امنیت و توسعه افغانستان را تحت تاثیر قرار می دهد. در این زمینه بحث های فراوانی شده است تا بتوان
یک رویکرد جامع تر را به جای تلاش مستقل هر کدام از سازمان های ملی، حامیان بین المللی و حتی کمک های
کشورهای همسایه جایگزین نمایند. این رویکرد در درجه اول به برطرف نمودن مشکلات معیشتی افغانستان می
پردازد چرا که دلیل اصلی گرایش مردم به سمت تولید مواد مخدر می باشد.

کلیدواژه‌ها