اجتماعی شدن مبارزه با موادمخدر و پیشگیری از(اعتیاد)

نویسندگان

چکیده

بررسی های صورت گرفته در خصوص معضل مواد مخدر به عنوان کی مسئله اجتماعی نشان می دهد سوء
مصرف مواد و وابستگی به آن ریشه در عوامل متعدد فردی‘ خانوادگی و اجتماعی دارد لذا با توجه به اینکه رو کیرد
اجتماعی رو کیردی همه جانبه نگر می باشد تب یین علل گرایش ‘چگونگی شکل گیری و استمرار سوء مصرف مواد
و هم چنین راهکار های علمی مربوطه در این حوزه کیی مهمترین و اساسی ترین موضوعاتی است که می تواند
در پیشگیری از سوء مصرف ووابستگی به مواد مورد نظر قرار گیرد. در این مقاله با انجام مطالعه کتابخانه ای ‘ بررسی منابع علمی و پژوهشهای صورت گرفته در خصوص مواد مخدر و اعتیاد ضمن ارایه یافته های آماری با توجه نظریات و دیدگاه های مطرح در حوزه اجتماعی به تب یین ‘چگونگی اجتماعی شدن مبارزه بامواد مخدر و راهکار های پیشگیرانه ازاعتیاد پرداخته شده است.

کلیدواژه‌ها