پولشویی و ارتباط آن با جرایم سازمان یافته (قاچاق مواد مخدر)

نویسندگان

چکیده

انسان های زیادی خواه و فریبکار اغلب به جهت آسان تر بودن و سود سرسام آور اعمال مجرمانه در کسب درآمد، از راه نامشروع وارد شده و مشکلات زیادی را برای آحاد جامعه به بار می آورند.
هدف این تحقیق شناسایی فعالیت مجرمانه قاچاقچیان مواد مخدر در امر پولشویی و روش های پولشویی در
ایران می باشد بنابراین سعی شده است اعمال مجرمانه آنان در مقاله حاضر اشاره شود و راههای پولشویی ذکر
گردد. پول شویی آن روی سکه ارتکاب جرم برای تحصیل سود است. فرآیندی است سه مرحله ای که مرحله اول آن
قطع هر گونه ارتباط مستقیم بین عواید حاصل شده (پول) از منشأ غیر قانونی آن، مرحله دوم، مخفی کردن رد مال
با انجام معاملات متعدد )اعم از صوری و فرضی( می باشد و مرحله سوم فرآیند، ظاهری قانونی دادن به مال حاصل
شده از جرم است. از این رو پول شویی حلقه اتصال اقتصاد غیر رسمی و غیر قانونی با اقتصاد رسمی و قانونی است.
هر چند به لحاظ آثار زیان بار این فرآیند، طرح های متعددی برای مقابله با پول شویی در سطح بین المللی
تدارک دیده شده است لیکن از منظر تعهدات دولت ایران، کنوانسیون وین که اولین بار استفاده از عواید حاصل از
جرم مواد مخدر را جرم مستقلی تلقی نموده و کنوانسیون سازمان ملل متحد علیه جرایم سازمان یافته فراملی که
در سال 2000 در پالرمو و اصول چهل گانه FATF و قطعنامه 1373 شورای امنیت سازمان ملل متحد از اهمیت
خاصی برخوردار می باشد پولشویی فرایندی است که طی آن درآمدهای غیر قانونی را قانونی جلوه می دهند. به
تعبیر دیگر پولشویی فرایندی است که درطی آن منابع اصلی پول و اموال نامشروع پنهان می شود در این مقاله به
اختصار به آن اشاره می گردد

کلیدواژه‌ها