متامفتامین: تاریخچه، معرفی، مراحل اعتیاد، نحوه مصرف، آثار سوء مصرف ، دلایل گرایش و روش های پیشگیری

نویسندگان

چکیده

امنیت کیی از مهمترین اصول زندگی است و نخستین شرط لازم برای پیشرفت و رسیدن به توسعه پایدار برای
جامعه متمدن محسوب می شود. کیی از مهمترین عواملی که امنیت اجتماعی را تهدید می کند و می تواند باعث سقوط تدریجی جامعه شود گرایش مردم بویژه جوانان به مصرف ماده روانگردان متامفتامین (شیشه) است .با توجه
به اینکه استکبار جهانی از این موضوع به عنوان کی وسیله برای مقابله و زمین گیرکردن جوانان استفاده می کند،
امروزه بحث مواد مخدر صنعتی به عنوان ابزار جنگ نرم نیز تلقی می شودکه بر این اساس مقابله با این تهدید نیازمند کی تحرک ملی است. هدف از این نوشتار شناساندن ماده روانگردان متامفتامین )شیشه( و معرفی آثار سوء
مصرف آن به خانواده ها و مسئولین جهت در پیش گرفتن اقدامات پیشگیرانه و طرح ریزی برنامه هایی بمنظور
کاهش گرایش جوانان به سمت اعتیاد به این ماده است. لذا جهت نیل به این هدف، ابتدا به تاریخچه و معرفی ماده
روانگردان شیشه پرداخته شد. سپس مراحل اعتیاد به آن، آثار سوء مصرف، کارگاه های تولید متامفتامین (شیشه)
و روش شناسایی آنها، علل گرایش به مصرف و را ه های پیشگیری از تولید و مصرف این ماده مورد بررسی قرار
گرفت و راهکارهای مناسب ارائه شد.