بررسی میزان دانش، نگرش دانش آموزان سال سوم راهنمایی شهرستان بیرجند در خصوص مواد مخدر

نویسندگان

چکیده

از آنجایی که حساس ترین دوران زندگی از نظر ابتلا به مصرف مواد مخدر در دوره بلوغ و نوجوانی است، لذا
توجه ویژه به این دوره و طراحی برنامه های پیشگیرانه مناسب برای این گروه سنی کاملاً حیاتی به نظر می رسد.
برای برنامه ریزی و ایجاد راهکارهای موثر در پیشگیری از اعتیاد، علاوه بر شناخت علل و عوامل موثر در شروع
مصرف و تدوین راه های مقابله با آنها بایستی با شناخت نیازها و به کارگیری استراتژی مناسب در جهت تقویت
توانایی ها و پتانسیل های اجتماعی گام برداشت.مطالعه حاضر به بررسی میزان دانش، نگرش دانش آموزان سال
سوم راهنمایی شهرستان بیرجند در خصوص مواد مخدر پرداخت.
نوع تحقیق مطالعه حاضر بر اساس هدف بنیادی و کاربردی و بر اساس ماهیت توصیفی و از نوع پیمایشی است.جامعه آماری شامل تمام دانش آموزان) 1608 نفر دختر و 1641 پسر( در شهرستان بیرجند مشغول به تحصیل بودند.برای تعیین حجم نمونه از شیوه جدول کرجسی و مورگان استفاده شد که که نمونه 341 نفر برآورد شد. روش نمونه گیری به شیوه تصادفی ، طبقه ای انجام شد. برای جمع آوری اطلاعات از دو شیوه کتابخانه ای و میدانی استفاده شد. ابزار مورد استفاده پرسشنامه محقق ساخته است که دارای 21 ماده و به شیوه لیکرت نمره گذاری شد. برای تجزیه و تحلیل دادها از نرم افزار SPSS و آزمون همبستگی پیرسون، کای دو و آزمون t مستقل استفاده شد.
نتایج نشان داد که بین میزان آگاهی دانش آموزان با گرایش آنها به مواد مخدر رابطه منفی وجود دارد(p>0/05)
میزان آگاهی دانش آموزان مورد بررسی بالا و میزان گرایش آنها به مواد مخدر پائین مشخص شد.
همچنین بین میزان دانش و گرایش به مواد مخدر در بین دانش آموزان بر اساس جنس تفاوت وجود نداشتp<0/05
آگاهی دادن به دانش آموزان در مورد مواد اعتیادآور از طریق کتب درسی و کمک درسی در قالب یک برنامه
ریزی مدون از جمله وظایف آموزش و پرورش است که اجرای درست آن اهمیت بسزایی در آگاهی و پیشگیری
دارد.

کلیدواژه‌ها