بررسی دلایل کارآمدی پلیس فرودگاه در کاهش حمل موادمخدر توسط زائران ایرانی به کشور عربستان

نویسندگان

چکیده

حمل مواد مخدر توسط زائران ایرانی به کشور عربستان پدیده ای است که سابقه چندین ساله داشته و در آن ضمن دستگیری توسط پلیس عربستان و اعمال مجازاتهای بسیار سخت برمتهمین آن ، تبعات جبران ناپذیر ملی، امنیتی و ایدئولوژی برای ج .ا. ا بدنبال دارد. افزایش این دستگیری در عربستان در سالهای 8- 1386 شورای عالی
حج را واداشت تا وادار به چاره اندیشی شود لذا طی مصوبه ای همه سازمانهای ذیربط را به فعالیت هماهنگ و
مضاعف واداشت . در این راستا پلیس فرودگاه بعنوان آخرین گلوگاه بازرسی زایرین فعالیت جهادی خود را شروع
نمود و نتیجه منجر به تغییر غیر قابل باور در وضعیت حمل مواد به عربستان و دستگیری و کشف بسیار زیاد متهم
و موادمخدردر فرودگاههای ایران گردید و بعنوان یک سند کارآمد در پرونده پلیس مطرح شد و اسباب خرسندی
مقام معظم رهبری را فراهم نمود. این تحقیق باهدف شناسایی عوامل این کارآمدی پلیس فرودگاه شروع شده
است.
روش تحقیق از نظر هدف کاربردی ، از نظر نوع پس رویدادی و از نظر روش کمی می باشد. اطلاعات این پژوهش به دو شیوه کتابخانه ای و میدانی جمع آوری گردیده ،جامعه آماری فرماندهی و معاونین ستادی پلیس فرودگاه کشور و هم چنین فرماندهان و جانشینان پلیس فرودگاههای دارای پرواز حج در سطح کشور 44 نفر می باشند که به صورت تمام انجام شده است. داده ها با پرسشنامه محقق ساخته 20 سوالی از نوع طیف لیکرت بدست آمده است. و از روش های آمار توصیفی شامل محاسبه متغیرهای میانی و پراکندگی استفاده شده است.
ابعاد و مولفه ها و شاخص ها دردو قالب اقدامات سخت افزاری و نرم افزاری و شامل شش عامل یافت شد و پس از آزمون همه آنها تایید گردید ضمنا تاثیر اقدامات سخت افزاری از نوع نرم افزاری بیشتر تشحیص داده شد.

کلیدواژه‌ها