داده کاوی عملیات کشف از خودروهای حامل مواد مخدر در سال 1392 ›› بررسی سهم ترافیک مواد مخدر در حمل و نقل جاده ای

نویسنده

چکیده

سالانه مقدار زیادی از مواد مخدر تولید شده در افغانستان به ایران وارد می شود، بکارگیری خودروها و عبور از
جاده ها مهم ترین ابزار برای انتقال محموله های قاچاق به سوی بازارهای هدف داخلی و خارجی به شمار می رود،
از اینروی همواره بخش زیادی از امکانات پلیس به جلوگیری از حمل و نقل مواد مخدر اختصاص یافته و مقدار قابل
توجهی از کشفیات نیزدر این بخش بدست می آید. این پژوهش با روش اسنادی و جمع آوری حدود 6000 فرم
گزارش های روزانه پلیس در سال 1392 و تجزیه و تحلیل داده های موجود در آن، به توصیف اقدامات انجام شده در بخش حمل و نقل جاده ای به عنوان کیی از ماموریت های مهم پلیس در مقابله با عرضه مواد مخدر پرداخته
و ضمن تب یین عملکرد هر کی از یگان های کاشف به این سوال مهم پاسخ می دهد که سهم تراف کی مواد مخدر
در حمل و نقل جاده ای به چه میزان است؟ نتایج مهم نشان داد که از مجموع کشفیات 63 درصد سهم تراف کی
جاده ای مواد مخدر است و بیشترین مقدار کشفیات از خودروها در استان های کرمان ،هرمزگان و سیستان و بلوچستان بوقوع پیوسته و بیشترین خودرو حامل مواد مخدر در استان های اصفهان ،کرمان و یزد توقیف گردیده اند . همچنین حدود 30 درصد استان ها از تحرک بیشتری در این بخش برخوردار بوده و میزان مشارکت 70 درصد
دیگر در جلوگیری از حمل و نقل جاده ای در سطح پا یین تری قرار داشته است.

کلیدواژه‌ها