بررسی جرائم سازمان یافته ی گروهها و باندهای قاچاق مواد مخدر

نویسندگان

چکیده

امروزه پدیده مواد مخدر و جرایم مرتبط با آن به کی معضل اساسی برای بسیاری از کشورهای جهان تبدیل
شده است.ویژگی سازمان یافتگی و فرا ملی بودن این جرائم موجب شده تا هیچ کشوری نتواند از عواقب زیانبار آن
مصون بماند. تنها مصداق جرم سازمان یافته ای که در حال حاضر در ج.ا.ایران رواج دارد، مربوط به موادمخدر می
باشد)مفاد کنوانسیون پالرمو 2000 (که به دلیل اینکه تمام مراحل ارتکاب آن در داخل کشور انجام نمی گیرد،و به
عنوان کی جرم سازمان یافته فراملی تلقی می گردد
هدف اصلی شکل گیری جرائم سازمان یافته در جهان کسب منافع اقتصادی می باشد ول کین در ج.ا.ایران
در کنار هدف اقتصادی به اغراض سیاسی)انجام اقدامات خرابکانه و ضدامنیتی برعلیه نظام(و اهداف فرهنگی و
اجتماعی)ترویج اعتیاد(نیز به شدت دنبال می گردد.
خطر و تهدید جرایم سازمان یافته بویژه گروه های سازمان یافته قاچاق موادمخدراز آن جهت است که با
برنامه ریزی و هدایت رهبران با تجربه و امکانات ویژه و مستمر و حمایت کشورهای بیگانه صورت می گیرد. و
آنان در راستای رسیدن به اهداف مجرمانه، بعضاً با پرداخت رشوه و تطمیع، کارگزاران و ماموران اجرایی و پلیس
و مدیران و قضات و دست اندرکاران را خریده و یا با تهدید و اعمال فشار و خشونت، مبادرت به قاچاق موادمخدر
می نمایند.به نظر می رسد بهترین راهبرد مقابله درحال حاضر ،انجام اقدامات اطلاعاتی، تدوین سیاست یکفری
مناسب و تقویت ابزارهای مبارزه و انعقاد قرداد منطقه ای و بین المللی جهت همکاری های پلیسی، قضایی، اداری
و...و سرانجام تقوای مدیران ، قضات و پلیس است.

کلیدواژه‌ها