پیشگیری از اعتیاد با تاکید بر نقش رسانه

نویسندگان

چکیده

نگاهی به زندگی بشر در پهنه گیتی نشان می دهد که موجود انسانی همواره با انبوهی از ناملایمات دست به گریبان بوده است. یکی از پدیده های خطرناکی که نسل بشر را در معرض سقوط و انحطاط روانی، اخلاقی، جسمانی و... قرار می دهد، اعتیاد به مواد مخدر است که شعاع آن از فرد و خانواده عبور می کند و کلیت جامعه را
درگیر می سازد. در این زمینه رسانه ها به دلیل ماهیت فراگیر خود در میان نهادهای زندگی اجتماعی و تاثیرگذاری
بر فرایند کاهش عرضه و تقاضای مواد مخدر، نقش برجسته ای را در پیشگیری از اعتیاد دارند. استفاده از رسانه
ها این امکان را فراهم می آورد تا بتوان به افرادی دسترسی پیدا کرد که دسترسی به آنها با سایر روش ها ممکن نیست. این روش دارای بیشترین هزینه اثربخشی است و هیچ روشی قادر نیست تا این اندازه مخاطب داشته باشد.
مقاله حاضر مطالعه مروری بر نقش رسانه در پیشگیری از اعتیاد است.

کلیدواژه‌ها