تحلیل محتوا مطالب روزنامه ها در بحث مواد مخدر (کیهان ،اطلاعات،همشهری و جام جم)

نویسنده

چکیده

اعتیاد به مواد مخدر یک معضل اجتماعی که برخی از افراد جامعه را همه ساله به کام مرگ میکشاند و بخش وسیعی را مستقیم و غیر مستقیم با عوارض و آسیب های خود درگیر می کند،تهدید است که مقابله با آن سیاست های کلان و برنامه ریزی شد های را م یطلبد.در این برنامه ها رسان هها بویژه مطبوعات از جایگاه خاصی
برخوردارند.و سایر رسانها شکل دهند آرا و عقاید افراد جامعه هستند و در تعین و تعریف ارزش های اجتماعی نقش
اساسی دارند . بنابراین م یتوانند در تبدیل جامعه به مکانی که اعتیاد به مواد مخدر را برنتابد ،کمک کنند- مکانی که در آن ،تلاش های پیشگیری از اعتیاد بطور کامل درک گرددو مورد حمایت قرار گیرد.همچمین،رسان هها با
انعکاس اخبار مربوط مواد مخدرو اعتیاد،نگرش خاصی را به مردم القا م یکنند و چگونگی قضاوات و داوری آنها را درباره اعتیاد و مواد مخدر سازمان م یدهند.این ابزارهای ارتباطی به راحتی قادرند از موضوعی کم اهمیت ،سوژه ای بسیار مهم بسازند و افکار عمومی را نسبت به پدیده ای خاص حساس کنند یا برعکس از مسئله ای مهم ،خبری خنثی و کم اهمیت بسازند. به دلیل برخورداری از چنین ظرفیتی است که رسان هها از ابزارهای مهم و مؤثر کنترل نهادها و جریان های پر نفوذ تلقی می شوند. دبیران سرویس های مطبوعات و مدیران مسئول تنظیم خبر و سایر مطالب ،با انتخاب موضوع و نحوه انتقال این اطلاعات به مردم ،نقش مؤثری در تعیین محدوده انحرافات ازجمله
اعتیاد به مواد مخدر ایفا م یکنند.آنها با انتخاب رویدادها و مطالب مربوط به مواد مخدر و نوع انعکاس آن،محدوده
مواد مخدر و اعتیاد را تعریف م یکنند.بنابراین رسانه ها هم توانایی تشدید اعتیاد را دارندو هم با ایفای نقش آموزشی
و اطلاع رسانی مسئولانه می توانند در کاهش مصرف مواد مخدر در جامعه مؤثر باشند.نتایج تحقیق صورت گرفته
در مورد روزنامه های (همشهری،کیهان،اطلاعات و جام جم)بیانگر آنست که این رسانه ها در برنامه های پیشگیری از سوءمصرف مواد مخدر کارکرد فعالی نداشته اند.مقالات،اخبار،گزارش ها،مصاحبه ها و سایر مطالب این روزنامه ها به مواد مخدر تنها به عنوان یک موضوع خبر ساز و مهیج نگریسته اندو کم تر مطلبی در زمینه آموزشی و پیشگیری
از مواد مخدر در این روزنامه ها می توان مطالعه نمود.

کلیدواژه‌ها