تعارض بین نقش کارکنان پلیس مبارزه با مواد مخدر ناجا در محیط شغلی و خانوادگی

نویسندگان

چکیده

تعارض کار با خانواده نوعی از تعارض بین نقشی است که فرد را بطور همزمان با تقاضای متفاوت و ناسازگار ناشی از مسئولیت های کاری و خانوادگی درگیر می سازد . بدین معنا که مشارکت در نقش خانوادگی به دلیل مشارکت در نقش کاری دشوار و یا غیر ممکن است . هدف اصلی این پژوهش شناسایی تعارض های موجود بین نقش کارکنان پلیس مبارزه با مواد مخدر ناجا در محیط شغلی و خانوادگی آنان می باشد . این پژوهش از نظر هدف کاربردی ، از نظر روش ، توصیفی و از نوع پیمایشی است . جامعه ی آماری پژوهش کارکنان متأهل پلیس مبارزه با مواد مخدر ناجا به تعداد 212 نفر و حجم نمونه آماری براساس فرمول کوکران 137 نفر بدست آمد.روش
نمونه گیری به صورت تصادفی وابزار جمع آوری اطلاعات پرسشنامه استاندارد بوده است .برای توصیف داده ها از آمار توصیفی شامل میانگین ، انحراف معیار ، فراوانی ، فراوانی نسبی ، حداکثر داده ها ، حداقل داده ها و دامنه ی
تغییرات استفاده شده و به منظور آزمون فرضیه ها از ضریب همبستگی چندگانه )رگرسیون چندگانه ، رگرسیون ، تحلیل واریانس و آزمون تعقیب توکی( استفاده شده است . نتایج آزمون های آماری نشان داد بین نقش کارکنان پلیس مبارزه با مواد مخدر ناجا در محیط شغلی و خانوادگی آنها تعارض معناداری وجود دارد و بیشترین ارتباط
متغیرهای مستقل تحقیق برای کاهش تعارضات را پایین آوردن انتظارات نقش شغلی و سپس بالا بردن حمایت های سازمانی شامل می شود اما رابطه کنترل کار با تعارض ضعیف ارزیابی شده و رابطه معناداری با هم ندارند .
همچنین برابر بررسی تعارض بین کار و خانواده در بین کارکنان پلیس مبارزه با مواد مخدر ناجا به تناسب درجات
نظامی،سن، و تحصیلات در جامعه ی آماری مورد نظر تفاوت معناداری با یکدیگر ندارند و فقط در گزینه سنوات خدمتی است که این تفاوت معنا دار می شود .

کلیدواژه‌ها