تعیین پروفایل هروئین

نویسنده

چکیده

در این پژوهش مجموعا 296 نمونه هرویین و هرویین فشرده کشف شده در سال های 91 و 92 از استان های مختلف کشور که وزن آن ها بالای 10 گرم بود با مشخصات محل کشف، تاریخ کشف و مقدار کشف جمع آوری و
آنالیز کیفی و کمی گردید و انواع ناخالصی های موجود در آن اعم GC- MS وGC-FID با استفاده از روش های
از افزودنی های دارویی با مقادیر بالا جهت افزایش وزن نمونه های هرویین و افزودنی های دارویی با مقادیر کم جهت بهبود و افزایش خواص هرویین و ناخالصی های موجود در مورفین استفاده شده در ساخت هرویین و ناخالصی های ناشی از سنتز شیمیایی دی استیل مورفین تعیین و مقدار نسبی آن ها مشخص گردید و در ادامه با توجه به پروفایل و رسم منحنی های PCA و بانک اطلاعاتی ایجاد و پس از انجام Excel مواد موجود با استفاده از نرم افزار های نمونه های هرویین مکشوفه در سه گروه اصلی کلاس بندی شدند و پراکندگی جغرافیایی Loading و Scores
در سال 91 و 92 مشخص و همچنین درصد خلوص دی استیل مورفین در نمونه ها تعیین گردید و مسیر های ورود دسته های مختلف هرویین از مر زهای شرقی و دریا مشخص و استان های مختلف کشور از نظر کشفیات هرویین کلاس بندی، و در نهایت ترکیب و درصد خلوص نمونه های هرویین در سال های 91 و 92 با یکدیگر مقایسه گردید.

کلیدواژه‌ها