روند آنالیز نمونه های نوظهور- از نمونه های ضبط شده تا نمونه های زیستی

نویسنده

چکیده

این مقاله موقعیت کنونی و روند جدید روشهای تجزیه ای در زمینه آنالیز داروهای دارای سوء مصرف نوظهور را در زمینه علوم جنایی و سم شناسی بالینی مرور می کند. دستگاهها و ابزارهای مورداستفاده برای شناسایی مواد و همچنین انواع نمونه های زیستی مورد بررسی معرفی خواهند گردید. در نهایت یک روش جدید و مطمئن ارائه می شود که امکان پایش مصرف داروهای دارای سوء مصرف جدید را بدون استفاده از نمونه های واقعی گرفته شده از انسان در یک جمعیت خاص فراهم می کند.

کلیدواژه‌ها