اجرای الگوی انتظامی مقابله با فروش مواد مخدر

نویسنده

چکیده

مبارزه با مواد مخدر دارای دو رویکرد مقابله با عرضه و کاهش تقاضا می باشد. مقابله با عرضه با استفاده از روش های انتظامی، اطلاعاتی و رزمی انجام می گیرد. که تلاشهای فعلی در جهت جلوگیری از عرضه به عنوان یکی از دو مؤلفه تجارت مواد مخدر گسترش پیدا کند.منظورازمقابله باعرضه اقداماتی نظیرمتوقف ساختن ورود ،قاچاق وتوزیع مواد است که دارای ماهیت انتظامی و اطلاعاتی میباشد. اقدامات انتظامی مقابله با عرضه در کشور توسط نیروی انتظامی انجام می گیرد واین اقدامات بسته به متغیرها و عوامل فراوانی است که به بررسی تمامی این عوامل و نقاط قوت و ضعف آن میپردازیم. دیدگاه انتظامی مبارزه با مواد مخدر شامل اقدامات انتظامی جهت مقابله با کشت و تولید مواد مخدر، مقابله با ورود، حمل و ترانزیت و مقابله با توزیع می باشد. بر طبق مدل های
بررسی شده، اجرای اقدامات مقابله ای با عرضه، بر روی ریسک عرضه مواد مخدر تاثیر مستقیم دارد.الگوی انتظامی به تنهایی برای مقابله با عرضه مواد مخدر پاسخگو نمی باشد.راهبرد مبارزه با مواد مخدر، باید راهبردی سیستمی باشد. در راهبرد سیستمی سعی می شود که تمامی ابعاد و عناصر یک پدیده مورد توجه قرار گیرند. در این نوشته سعی می شود الگوی انتظامی مقابله با عرضه تحلیل و مورد نقد قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها