تاثیر مواد مخدر و عوامل جمعیتی برسرقت با استفاده از مدل رگرسیون جمعی ساختاری مطالعه موردی: مناطق 22 تهران بزرگ

نویسندگان

چکیده

یکی از مسائل مورد توجه در شهرهای جهان، نرخ بالای جرم و افزایش ناهنجاریهای اجتماعی در آن ها است. بروز انواع جرم و ناهنجاری باعث ایجاد حس ناامنی و تحمیل مشکلات مالی بر دوش جامعه، دولت و تشکیلات قضایی کشور می شود.
وقوع جرم به عنوان یک پدیده نامطلوب اجتماعی، علل اقتصادی و اجتماعی متعددی داشته و با توجه به اهمیت موضوع جرم در کشور های مختلف، در سال های اخیر مطالعات گسترده ای برای شناسایی و تبیین علل
وقوع آن انجام شده است. این مقوله در سال های اخیر در کشور مورد توجه قرار گرفته و تحقیق حاضر کوششی در این راستا است. در این مقاله مدل رگرسیون جمعی ساختاری معرفی می شود. سپس با استفاده از این مدل
اثر عوامل جمعیتی شامل مواد مخدر، مهاجرت، جمعیت شناور و طلاق بر سرقت در شهر تهران در سه ماهه اول سال 1390 مورد بررسی قرار می گیرد.
نتایج به دست آمده نشان می دهد که در دوره مورد بررسی، متغیر های نرخ طلاق و مواد مخدر و مهاجرت از
جمله متغیرهای مهم و تاثیرگذار بر سرقت در شهر تهران بوده است، به طوری که افزایش آنها موجب افزایش نرخ سرقت شده است. و جمعیت شناور موجب کاهش نرخ سرقت شده است.

کلیدواژه‌ها