اقدامات انتظامی در پیشگیری از حمل مواد مخدر به خارج از کشور(مبادی هوایی 1390-1392)

نویسنده

چکیده

پژوهش حاضر بر اساس یک فرضیه اصلی تحت عنوان شناخت اقدامات انتظامی در پیشگیری از حمل مواد مخدر به خارج از کشور بیان گردید. جمهوری اسامی ایران به سبب همسایگی با تولید کنندگان بزرگ مواد
مخدر همواره مورد توجه قاچاقچیان می باشد. یکی از مهمترین مسیرهای حمل مواد مخدر، مسیرهای هوایی می باشد. لذا با توجه به اهمیت این موضوع در این مقاله سعی شده است تا به بررسی زوایای این مهم بپردازیم. این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر روش تحقیق، توصیفی است و روش های تجزیه و تحلیل اطلاعات به صورت
توصیفی- تحلیلی می باشد. اطلاعات این پژوهش به شیوه کتابخانه ای و با استفاده از پرونده ها و اسناد موجود و در پلیس مبارزه با مواد مخدر فرودگاه های کشور بدست آمده است.در انتها برای نتیجه گیری حاصل از تحقیق، به بررسی نمونه های آماری )جنسیت حاملین، تعداد کشف انواع مواد مخدر کشف شده، مبدا و مقصد سفر حاملین مواد مخدر، نحوه کشف مواد مخدر و ...( پرداخته شده و رد یا پذیرفته شدن فرضیه مورد بحث قرار گرفته است.

کلیدواژه‌ها