راهبردها و چالش های جامعه بین الملل در کنترل پیش سازها

نویسنده

چکیده

گزارش جهانی مواد مخدر 2014 در نظر دارد با بازنگری جهانی و تحلیل دستاوردها بر مبنای داده های موجود،به جامعه بین الملل در پرداختن به خسارات و تلفاتی که تولید، قاچاق و استعمال مواد مخدر همچنان بر جوامع
تحمیل می کند، کمک نماید.
این گزارش به حوزه مهم دیگری نیز می پردازد و آن نتایج حاصل و چالش هایی است که جامعه بین الملل در کنترل پیش سازها همچنان با آن مواجه است. تمام انواع مواد مخدر، خواه با پایه گیاهی یا صنعتی، در ساخت
یا فرآوری خود نیازمند مواد شیمیایی هستند. نظام بین المللی کنترل، موجبات تسهیل تجارت قانونی آن ها را فراهم نموده است. از طرفی، شاهد افزایش ساخت و قاچاق مخدرات صنعتی هستیم که از طریق رویکردهای سنتی کاهش عرضه مانند امحای محصولات نمی توان آن را کنترل نمود.
تغییر در ساخت و تجارت بین المللی مواد شیمیایی، موجب بروز چالش هایی هم شده است. وجود ضعف هایی در ساختار و روند تولید و تجارت مواد شیمیایی مورد استفاده در ساخت غیرقانونی مواد مخدر احتمال داده می
شود.

کلیدواژه‌ها