مواد روانگردان جدید(قسمت دوم)

نویسندگان

چکیده

مواد روانگردان جدید(NPS) با اسامی و اشکال مختلف در بازار غیرقانونی عرضه می شوند. اغلب این مواد دارای ترکیبات ناشناخته ای هستند که ممکن است دارای اثراتی مشابه با مواد مخدر غیر قانونی موجود در بازار باشند.
این مواد از طرق گوناگون مانند اینترنت و یا در سطح خیابان در دسترس مشتریان قرار می گیرند و قاچاقچیان با توزیع و فروش آن ها سود سرشاری بدست می آورند.در این مقاله توضیحاتی در خصوص فن اتیل آمین، پی پیرازین ها و مواد بر پایه گیاهی و عوارض جانبی آنها داده شده است.

کلیدواژه‌ها