قاچاق مواد مخدر در فضای سایبری

نویسندگان

چکیده

توزیع و فروش مواد مخدر از طریق اینترنت با سرعت در حال گسترش است و مصرف مواد مخدر اینترنتی توسط جوانان که بیشتراز زمان قبل از دبیرستان شروع می شود ، تاثیرات بسیار منفی را بر آنها می گذارد،و این
موضوع نگران کننده است،برخی جوانان نیز نخست قصد آزمایش کردن این مواد را دارند، آزمایشی که می تواند منجر به اعتیاد آنها شود.دشواری گسترده ای که در رابطه با مواد مخدر اینترنتی وجود دارد این است که این مواد ناگهان در اینترنت پدیدار می شوند و تشکیلات پزشکی برای تشخیص و درجه بندی آنها به عنوان مواد مخدر به
زمان نیاز دارند و در این فاصله ممکن است این مواد بطور قانونی در سایت های مختلف به فروش برسد،با توجه به اینکه مصرف مواد مخدر هیچ محدودیت سنی ندارد و همواره در دسترس همه افراداست. تبلیغات اینترنتی مواد مخدر موجب شده بسیاری از نوجوانان به استفاده از مواد مخدر و قرص هایی رو بیاورند که نمی دانند چیست و فقط از روی حس کنجکاوی اقدام به مصرف آنها می کنند.

کلیدواژه‌ها