تهدیدهای قاچاق مواد مخدر علیه امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران

نویسندگان

چکیده

مخوف تر از سلاح شیمیایی و کشتار جمعی ، سلاحی در افغانستان تولید انبوه می شود که در پایان قرن بیستم درآمد حاصل ازآن بین 100 تا 200 میلیارد دلار تخمین زده می شد. قاچاق مواد مخدر واعتیاد در کنار سه بحران
دیگر بشریت را در قرن حاضر تهدید می کند سرمایه در گردش این فعالیت در جهان از نظر تجاری نیز آن را در رتبه بعد از نفت ، توریسم و سلاح قرارداده است. شیوع روز افزون اعتیاد و مواد مخدر فاجعه ای است که انحطاط
جوامع را به دنبال دارد. همسایگی با بزرگترین تولیدکننده موادمخدر جهان، قرار گرفتن در مسیر ترانزیت ارزان این مواد و نیز مواضع اعتقادی و ارزشی خاص، تاثیرپذیری امنیت کشور را از مساله مواد مخدر دوچندان نموده است و
کشورمتحمل خسارات هنگفت مالی و معنوی زیادی می شود که مهمترین آن ها شیوع و گسترش استفاده از مواد مخدر و قاچاق آن در بین جوانان این مرز وبوم است. مواد مخدر و انواع روانگردان پدیده ای چند وجهی هستند
که می توانند همه ارکان جامعه را تحت تاثیر خود قرار دهند.
لذا در این مقاله با هدف تعیین تهدید قاچاق مواد مخدر بر کلیه ابعاد جامعه ازحیث اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی امنیت ملی جمهوری اسامی ایران به صورت تحلیلی مورد بررسی قرار می گیرد.و دلایل و
استنادات نشان دهنده این است که قاچاق مواد مخدر به عنوان یک معضل برای امنیت ملی ج.ا.ایران محسوب می گردد و در صورت جدی نگرفتن می تواند امنیت ملی را از همه جهات مختل نماید.

کلیدواژه‌ها