تاثیر شناسایی کانو نهای جرم در پیشگیری از جرایم مواد مخدر در شهر بیرجند در سال 1392

نویسنده

چکیده

ارزیابی هدف ازپژوهش حاضرشناسایی کانونهای جرم وتاثیرآن برپیشگیری ازجرایم موادمخدردرمحدوده جغرافیای شهربیرجند در سال 1392 است. نوع تحقیق کاربردی وروش تحقیق درپژوهش حاضر پس رویدادی
است دراین پژوهش جامعه آماری به صورت تمام شمار شامل پرونده های جرایم موادمخدر از فروردین 1392 تا
اسفندماه 1392 درمحدوده شهربیرجند مورد مطالعه قرارگرفته است درتجزیه وتحلیل اطلاعات از روشهای آماری وتحلیلهای آماری وگرافیکی و ازبسته نرم افزاری office و ازسامانه اطلاعات جغرافیایی GIS به منظورتحلیل های فضایی–مکانی استفاده شده است . و داده ها و اطلاعات مورد نیازپژوهش باروشهای کتابخانه ای ،استفاده ازشبکه
جهانی اینترنت و عملیات میدانی صورت گرفته است. بنابه بررسی های انجام شده بیشترین کانون های جر م خیز مرتبط باموادمخدر در شهربیرجند در مناطق مرکزی شمال شهرقرارداشته است و اصلاح کالبدی بافت تاریخی و محدوده کمربندی اطراف آن برای پیشگیری ازجرایم موادمخدردرشهربیرجند ضروری است.

کلیدواژه‌ها